Ingångsregler K3-regelverk

Från K3 regelverk framgår följande förändringar som påverkar avsevärt redovisningsrutiner, värderingar och rapportering

 

Balansposter

Fler sorters tillgångar ska värderas upp till verkligt värde om värdet är högre än anskaffningsvärdet. Justeringsbelopp för varje post ska först påverka 2013 och 2014 årsredovisning.

Uppdelning efter komponenter på anläggningstillgångarnaskulle göras för 2013. Den ska bedömas utifrån nyttjandeperioden.

Uppskrivningsmöjligheter på anläggningstillgångar som grundas på bestående värde och som är väsentliga, är tillåtna i K3.

Nedskrivningar av tillgångar är tillåtna upp till återstående värde om de är väsentliga.

Indirekta tillverkningskostnader ( där ingår även avskrivningarna på tillverkningsmaskiner ) i varulagret ska räknas in i varulagrets anskaffningsvärde om de uppgår till väsentligt värde.

Egenupparbetade immateriella tillgångar får aktiveras.

Goodwill ska avskrivas under 10 årsperiod.

Uppskjuten skatt ska redovisas i juridisk person.

Avsättningar är tillåtna om det är sannolikt att de kommer att inträffa och om de grundas på en tillförlitlig uppskattning av beloppet.

Leasingavtal får delas upp i finansiella och operationella.

 

Resultatposter

Intäkter redovisas till verkligt värde.
Uppdrag på löpande räkning ska redovisas i takt med att arbete utförs och material levereras.

Ersättningar till anställda ( t.ex. semesterlöneskulder, bonusar etc. ) redovisas som kostnad när anställda utfört arbete som ger rätt till frånvaron eller andra förmåner.

Låneutgifter får räknas in i anskaffningsvärdet på de finansierade tillgångarna.

Inkomstskatter består av både aktuell och uppskjuten skatt.

 

Förberedelser inför K3 tillämpning

Balans och resultatposter för tiden intill 20130101 ska räknas om i balans- och resultat, kassaflödeanalys och i årsredovisningsnotor.

Skillnadsbelopp som framgår från denna ingångbalansräkning ska tas upp i eget kapital.

Tidpunkt för övergång är 1 januari 2013.
Årsredovisning enligt K3 upprättas första gången 2014

Övergång samt val av K-regelverk är obligatoriskt för alla bolag under inkomstår 2013, undantagsviss tillåts att tidpunkt för övergång för mindre företag blir den 1 januari 2014.

K2 regelverk är enklare och mindre krävande men den kan räcka endast för ägarna – styrelser i bolag som de tänker varken utveckla eller sälja.

K3 regelverk ger en mycket bättre och fördjupande bild om företaget, den ger utförlig information om bolagets egendom och resultat.

Förutom alla sorters utvecklingsbolag skulle alla sorters fastighetsbolag samt bolag med affärer utanför Sverige definitivt välja K3.
K3 regelverk är en enklare form av internationella redovisningsprinciper ( IFRS ) och räkenskapsinformation är rätt förståndig för aktörer från många länder.

Förberedelser för K3 kan bli omfattande i stora bolag, tillämpning av vissa regler kräver stor kompetens på området.
Det finns ett antal förbud avs. omräkningar som påverkar både ingångsbalansräkning samt värderingar för aktuellt och framtida räkenskapsår. Felbedömningar kan leda till stora negativa effekter och missvisande bild i bolagets räkenskaper.

Det är dags att vidta åtgärder för upprättande av ingångsbalansräkning per 20130101, för 2013 årsbokslut samt fastställa redovisningsrutiner för K3 regelverk framöver.

Detta är ett komplext jobb som bäst klaras av redovisningsansvariga med kunskap i IFRS som vi besitter.

Texten omfattar uteslutande kort specifikation av vad som bör göras snarast! Vi ställer gärna upp för närmare analys och fördjupning! Vi gör implementering av K3 samt ger all rådgivning på området!

Kontakta Oss!

 

Lidija Vukovic