Omvänd skattskyldighet

 

Omvänd skattskyldighet
Bolaget anlitar ett antal byggbolag som utför olika slags bygg-,

installations- anläggningstjänster och likn.

En väsentlig del av byggtjänsterna omfattas av regler om omvänd skattskyldighet

som trätt i kraft den 070701. Reglerna avser tjänster som omsatts inom Sverige

Omvänd skattskyldighet innebär att säljaren inte tar upp någon moms på en sådan faktura.

Istället är det köparen som har plikt att redovisa både utgående och ingående moms

på sin skattedeklaration

 

Granskning av inkomna fakturor:

Fördelning mellan tjänster:

Omfattas av omvänd skattskyldighet Ej omfattas av omvänd skattskyldighet
Mark- och grundläggningsarbeten

Bygg- och anläggningsarbeten

Bygginstallationer

Slutbehandling av byggnader

Byggstädning

Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare

Uthyrning av arbetskraft för ovanstående typer av arbeten.

Grävning för provtagning i smbd. med byggnads- eller anläggningsarbete

Provtagning i samband med byggnads- eller anläggningsarbete

Konsulttjänster av mer intellektuell karaktär

Arkitekttjänster

Byggkonsultverksamhet, byggledning, projektering

Projektledning, brandinspektioner, kvalitetsansvarig

Slutbesiktning

Uthyrning av byggmaskiner förare

 

 

Gränsdragnings fall

Fakturor enligt avtal om totalentreprenad

Fakturor med båda typer av tjänster

Fakturor med både tjänster och varor

Varuinköpsfakturor

Fakturor med båda typer av tjänster men med klart övervägande del av

tjänster som omfattas av omvänd skattskyldighet

A´conto fakturor

Alla tjänster (även intellektuella) omfattas av omvänd skattskyldighet

Tjänsterna bör delas upp i två kategorierna på fakturan

Tillhandahållande av varor i samband med beställda tjänster

omfattas helt av omvänd skattskyldighet

Ej omfattas av de reglerna

Hela fakturan bör omfattas av omvänd skattskyldighet

Hela fakturan bör omfattas av omvänd skattskyldighet

 

 

Uppgifter på fakturan

Leverantörsfakturor som omfattas av omvänd skattskyldighet skall

innehålla följande uppgifter:

Köparens VAT nr ( d.v.s. vårt bolags VAT nummer )

Klausul om omvänd skattskyldighet eller hänvisning till

lagtexten: 1 kap. 2§ 1st. p 4 b mervärdeskattelagen

 

 

Kontering

Kontering av del- eller hela faktura med omvänd skattskyldighet omvänd skattskyldighet mot konto 2440: Leverantörsskulder, på kredit sidan.

Momsbelopp räknas upp med 25% på fakturabelopp och

konteras på konto 2647: Ingående moms OSS debet mot

2617 Utgående moms OSS kredit

Momskod särskilt avsedd för omvänd skattskyldighet anges för kontering

 

 

Momsredovisning

Skattedeklaration Fakturerat belopp för tjänster som omfattas av

omvänd skattskyldighet och som bokförts med momskod —

och tas upp på rad nr 24 i skattedeklaration

Utgående moms som redovisats på konto 2617 tas upp på rad nr 30

Ingående moms som redovisats på konto 2647 tas upp på rad nr 48

tillsammans med övrig ingående moms.

 

 

Åtgärder vid möjliga fel

Om leverantören har tagit upp moms på fakturan trots att regler om

omvänd skattskyldighet gäller

Leveratörsfaktura har upprättats samt bokförts korrekt men händelsen

har ej tagits upp som omvänd skattskyldighet i skattedeklaration

Felaktigt upptagen moms på fakturan medger inte avdragsrätt

för momsen.
Felaktig faktura måste lämnas tillbaka till leverantören,

och begära en ny, korrekt upprättad faktura.

Tänk på att kreditering av tidigare inlämnad faktura kan vara nödvändig

Ömprovning av skattedeklaration med korrekta uppgifter bör lämnas snarast