Snabbfakta 2017

 

Kortsiktig genomgång av fakta inom skatter och redovisning.
Får användas som kortfattad information!
Praktisk tillämpning kräver mer omfattande kunskap i många fall.

1. Tjänsteinkomster

Progressiv beskattning av löntagare

 

Beskattningsbar inomst (skiktgräns)
Fastställd inkomst (brytpunkt) Fastställd inkomst (brytpunkt) efter 65   Fastställd inkomst (brytpunkt) Fastställd inkomst (brytpunkt) efter 65
Skatteskalla: löner 2017 2017 Skatt inom skiktet 2016 2016
Beskattningsbar inkomst -438,900 -452100 32% -430,200 -443300
Beskattningsbar inkomst 439 000-638 500 452 300-651 700 52% 430 300-625 800 443 200-638 800
Beskattningsbar inkomst 638 600- 651,800 57% 625 800- 638 800-

 

2017 2016
Pensionsgrundande inkomst 7,5 BB 461,250 444,759

 

Marginalskatt (lön: engångsbelopp) 2017 Marginalskatt (lön: engångsbelopp) 2016
-18900 0% -18700 0%
190000 – 58000 7% 18800 – 44100 7%
58100 – 121600 18% 44200 – 120400 18%
121700 – 140200 24% 120500 – 137800 24%
140300 – 352900 28% 137900 – 348800 28%
353000 – 452100 32% 348900 – 443200 32%
452200 – 651700 53% 443300 – 638800 53%
651800 – 60% 638900 – 60%

Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag.

 

 

2. Skattepliktiga förmåner

Bostadsförmån (per kvm) 2017 2016
Per år Per månad Per år Per månad
Stor Stockholm 1.196 98 1.182 98
Stor Göteborg 1.114 92 1.106 92
Kommun >75 tusen invånare 1.063 88 1.052 88
Övriga kommuner 950 79 942 79
Utanför tätort 862 71 854 71

 

Semesterbostad per vecka 2017 2016
Fjällstuga
 Jul, nyår, februari-april 3.500 3.500
Övrig tid 1.500 1.500
Sommarstuga
Mitten av juni till mitten av augusti 3.500 3.500
Övrig tid 1.500 1.500

 

Semesterbostad  utomlands  
Året runt 3.500 3.500

 

Bilförmån 2017 2016
Prisbasbelopp: 0,317 *44300 14.202 14.043
Lägsta nybilspris sexårsbilar, 2007 årsmodell   4 *44300 179.200 177.200
Drivmedelsförmån 120% av MV 120% av MV

 

Kostförmån 2017 2016
Helt fri kost med minst tre måltider 225 220
En fri måltid 90 88
Frukost 45 44

3.  Inkomstdeklarationsuppgifter

 

Gäller framförallt fysiska personer

 

 

Fysiska personer 2017 2016
Skattefri inkomst 18.950 18.739
Gräns för deklarationsplikt – fysiska personer 18.951 18.739
Nedre inkomstgräns för uttag av allmän pensionsavgift 18.952 18.739
Skattefri tävlingsvinst (ej anställda) 1.300 1.300
Högsta inkomst utan sociala avgifter – idrottare 22.400 22.150
Grundavdrag i inkomsdeklaration för yngre än 64 18.900 18.810
Grundavdrag i inkomsdeklaration för äldreän 65 49.700 31.700

 

Basbelopp 2017 2016
Prisbasbelopp 44.800 44.300
Inkomstbasbelopp 61.500 59.300
Prisbasbelopp för bilförmån 14,202 14.043

 

Fastighetsavgift 2017 2016
Högsta fastighetsavgift – småhus 7,687 7,412
Högsta fastighetsavgift – pensioner högst 4% av inkomsten 3,059 3,025
Högsta fastighetsavgift – lägenhet 1,315 1,268
Inge fastighetsavgift första 15 år efter byggåret.

 

Investeraravdrag 2017 2016
Minimi löneunderlag 300.000 300.000
Avdrag i kapital oavsett beloppsstorlek 30% 30%
Avdragstak per person och år 650.000 650.000

 

 

Tillskott ax 20 mkr per år.

Uppgår till 50% av anskaffningsutgiften . Avdrag gäller inte om denna person
varit delägare under senaste tre år inkl. nuvarande år

 

 

Kvittning vid nystartad verksamhet 2017 2016
Högsta belopp per år 100.000 100.000
Högst antal år 5 5
Kvittning får ske mot andra förvärsinkomster.

 

Uthyrning privatbostäder 2017 2016
Skattefria inkomst 40.000 40.000
Rörlig skattefriavdrag/hyresinkomster 20% 20%
Avdragstak per person och år 650.000 650.000

Avdrag gäller inte vid uthyrning till arbetsgivaren eller till eget bolag.

 

 

4. Avdragsgilla personalkostnader

 

 

Traktamente Sverige 2017 2016
Heldagstraktamente 220 220
Halvdagstraktamente 110 110
Efter tre månader 154 154
Efter 2 år 110 110
Övernattning utan kvitto 110 110

 

Traktamente reduceringar 2017
(om arbetsgivaren betalar för mat) Full traktamente 220/dag Efter 3 månader 154/dag, 70% Efter 2år 110/dag,50% Dubbel bossättning, 66/dag, 30%
3 måltider 198 139 99 59
Lunch och middag 154 108 77 46
Lunch eller middag 77 54 39 23
Frukost 44 31 22 13

 

För fullt traktamente krävs att resan påbörjas före kl. 12 utresedagen och avslutas efter kl. 19 på hemresedagen.

 

 

Skattefri bilersättning 2017 2016  
Kr per mil Kr per mil Drivmedel
Egen bil i tjänst 18,5 18,5 Alla
Förmånsbil i tjänsten 9,5 9,5 Bensin
Förmånsbil i tjänsten 6,5 6,5 Diesel
Motorcykel 9 9
Moped 4,5 4,5
Cykel 250 kr/år 250 kr/år

 

För avdragsrätt behövs tidvinst i minst 2 timmar per dag mot allmänna kommunikationsmedel.

Nedsättning av bilförmån med 25%: om bilen körs mer än 3000 mil i tjänsten under ett och samma år
Bilförmån uppstår inte om tjänstebil används högst 10 gånger per år och högst 100 mil.
Jämkning v bilförmån uppstår för taxi- och servicebilar
Nedsättning av förmånsvärdet för el- och gasdrivna bilar ( exkl. gasoldrivna) uppgår till 60%
upp till maximalt 16000 kr per år
Gäller även för hemreseadvdrag

För handikapeller hög ålder tillåts högst 37 kr/mil utan begränsningar.

 

Dubbelbosättning 2017 2016  
Schablon Schablon
Avdrag för ökade levnadskostnader i max en månad: 66 66 Alternativt: faktiska kostnader för måltider

 

Dubbel bosättning utomlands: max 30% avtaktamentet.

Tidsgränsen
Upp till 2 år, avstånd i mer än 50 km.
Upp till 5 år, om make eller sambo förvärvsarbetar på annan ort,
Avståndet:>50 km, begränsas till övernattningsdagar.

 

 

Avdrag för fri kost: 2017 2016
Inom landet Utrikes Inom landet Utrikes
Frukost, lunch och middag 59 85% 59 85%
Lunch och middag 46 70% 46 70%
Lunch eller middag 23 35% 23 35%
Frukost 13 15% 13 15%

 

Inga förändringar sktt under 2017.

 

 

5. Övriga avdragsgilla kostnader

 

 

Representation Per person exkl. moms/måltid Per person exkl. moms/måltid Per person inkl.  moms måltid utan alkohol Per person inkl.  moms måltid med alkohol
Lunch, middag eller supé slopats 90 100,8 104
Andra måltider slopats 60 72 69
Teaterbiljetter, musik, hyra, greenfee vid golf slopats 180 190,8
Vid beräkning av tillhörande avdragsgill moms slopats
Personalfester, interna möten, jubileum, extern representation slopats 90 100,8 104
Fika under tjänsteresa slopats Fullt avdrag
Styrelsesammanträden, bolagsstämma, demonstrationer, visningar 60 60 72

 

Bara kostnader för förfriskningar och enklare förtaring får dras av.

Moms på mat uppgår till 12%
Moms på alla sorters alkohol uppgår till 25%

Moms får lyftas på utgifter upp till 300 kr ex. moms per person
Schablonmomsen utöver de 300 kr kan uppgå till 46 kr per person och representationstillfälle
upp till den debiterade momsen.
Om debterad moms ingått med 25%, får man dra av 75 kr/person och tillfälle.

 

 

  2017 2016
Momslyft vid måltidsrepresentation Lägsta utgift Schablonmoms Lägsta utgift Schablonmoms
Intern och extern representation exkl. moms med alkohol 180 28 180 28
Med starköl vid intern representation 200 31 200 31
Med starköl vid extern representation 300 46 300 46

 

Gåvor 2017 2016
Per person inkl.  moms Per person inkl.  moms
Representationsgåvor 180 180
Reklamgåvor 180 180
Julgåvor till anställda och kunder 450 450
Jubileumsgåvor vid 25-, 50-, 75- och 100- års företagsfirande 1.350 1.350
Minnesgåvor: anställdes 50-årsdag (efter minst 6 år anställning) 15.000 15.000
Minnesgåvor när anställning upphör (efter minst 6 år anställning) 15.000 15.000

 

OBS: högst en minnesgåva bortsett från upphörande av anställning.

6. Övrigt som framgår från tjänst och näringsverksamhet

 

 

Sjukpenningsgrundande inkomst SIG   2017 2016
Förmåner ingår inte
Högsta sjukpenningsgrundande inkomst 7,5 prisbasbelopp 336.000 332.250
Lägsta sjukpenningsgrundande inkomst 24% prisbasbelopp 10.752 10.632
Formel för ersättningsnivå 0,97*80%=77,6%
Föräldrapenning, högsta sjukpenningsgrundande inkomst /10 BB/ 10 BB 448.000 443.000
Pensionsgrundande inkomst 7,5 IBB 461.250 444.750

 

7. Avgifter

 

Avgifter 2017 Arbetsgivaravgifter Egenavgifter
Fodda före 1937 6,15 6,15
Födda 1938 – 1951 (52) 16,36% 16,36%

 

Särskild löneskatt på pensioner och passiv NRV betalas med 24,26%
Nedättning av arbetsgivaravgifter för ungdommar har slopas den 160601.

 

 

Allmän pensionsavgift 2017 2016
Högsta pensionsgrundande inkomst inkl. pensionsavgift 496.305 478.551
Maximal allmän pensionsavgift 34700 33.500
Pensionsförsäkring allmänt avdrag 1.800 1.800

 

Övriga avgifter 2017 Schablon
Sjuk- eller aktivitetsersättning 10,21% 10,00%
Ålderspension och hel premiepension för födda 51 eller senare 16,36% 15,00%
Passiv näringsverksamhet 24,26% 20,00%
Växa Stöd 10,21%

 

Detta stöd gäller för enskilda näridsidkare vid första anställning för lön upp till 25.000 kr.

 

 

8. Kapitalbeskattning

 

 

Beskattning av resultat
Privat bostadsförsäljning 22,00%
Uppskov vid bostadsförsäljning 5% avdrag
Schablonintäkt på uppskov 1,67%
Tak för uppskov t.o.m 160621 1,450,000
Tak för uppskov fr.o.m 20160622 0,00%
Bostad i näringsverksamhet 27,00%
Förlust vid försäljning: avdrag 63,00%

 

Gäller kvittningsfåla (förlusten ej får kittas mot andra kapitalinkomster)

 

 

Beskattning av resultat
Aktier hos fysiska personer
Onoterade aktier (5/6*30%) vinst 25,00%
Onoterade aktier (5/6*30%) förlust 25,00%
Gäller kvittningsrätt
Om förlusten inte kan kvittas:
70%*25%

 

Beskattning av resultat
Lös egendom
Årets vinster under 66 666 tkr 0,00%
Årets vinster överr 66 666 kr 30,00%

 

Alternativt:
25% av försäljningspris får dras av.som anskaffnngskostnad.

Kapitalförluster är avdragsgila till 70%

 

 

9. Övriga företagsuppgifter

 

 

Fler uppgifter 2017 2016
Direktavdrag för inventarier upp till 22400 upp till 22250
Inkomstgräns för certifierat kassaregister upp till 179.200 upp till 177200
Tak för tiläggspensionsparavdrag i näringsverksamhet 448.000 443.000
Schablonränta på IB periodiseringsfonder 0,360% 0,468%
Gräns för krav på personliggare i byggbranschen 179.200 177200

 

RUT och ROT avdrag 2017 2016
Högsta avdrag för arbetskostnad för yngre än 65 25.000 25.000
Högsta avdrag för arbetskostnad för yngre än 65 30% 30%
Högsta avdrag för arbetskostnad för äldre än 65 vid årets ingång 50.000 50.000
Högsta avdrag för arbetskostnad för äldre än 65 30% 30%
Reparationer av hemmaskiner, cyklar etc. omfatas av RUT fr.o.m. 2017

 

Utdelning fåmansföretag, några fakta 2017 2016
Schablon vinstutdelningsutrymme 163,075 159.775
Löneuttag under förra beskattningsåret för maximal löneunderlag 590,400 569.280
Uppräkningsränta 3,27% 3,65%

 

Mervärdeskatt 2017 2016
  Pålägg Avdrag Pålägg Avdrag
Tidningar (ej affärstidningar ), böcker exkl. affärsböcker, resor, idrott, kultur 6% 5,66% 6% 5,66%
Livsmedel hotell, restaurang 12% 10,71% 12% 10,71%
Övrigt 25% 20% 25% 20%

 

Moms på reparationer av cyklar, skor kläder inkl. förbrukningsmaterial uppgår till 12% fr.o.m 2017.

 

 

Redovisningsmetod
Tilåten om omsättning är lägre än Vid högre omsättning än 3 mkr  
Kontantmetoden 3 mkr från 3 mkr –
Förseningsavgifter
Försent inlämnad inkomstdeklaration < 1 dag < 3 månader <5 månader
AB 6.250 12.500 18.750
Övriga 1.250 2.500 3.750
Försent inlämnad årsredovisning < 7 månader < 9 månader <11 månader
Privat AB 5.000 10.000 20.000
Publikt bolag 10.000 20.000 40.000
Förenklad faktura Högsta belopp inkl moms
4.000

 

Obligatoriska uppgifter: datum, säljarens uppgifter, typ av varor eller tjänster, momsbelopp och bruttobelopp.