Snabbfakta 2018

 

Kortsiktig genomgång av fakta inom skatter och redovisning.
Får användas som kortfattad information!
Praktisk tillämpning kräver oftast mer omfattande kunskap inom ekonomi och skatter.

1. Tjänsteinkomster

Progressiv beskattning av löntagare

 

 

Beskattningsbar inomst (skiktgräns)
Fastställd inkomst (brytpunkt) Fastställd inkomst (brytpunkt) efter 65 Fastställd inkomst (brytpunkt) Fastställd inkomst (brytpunkt) efter 65
Skatteskalla: löner 2018 2018 Skatt inom skiktet 2017 2017
Beskattningsbar inkomst 455,300 -468700 32% -438,900 -452100
Beskattningsbar inkomst 455 400-662 300 468 800-675600 52% 439 000-638 500 452 300-651 700
Beskattningsbar inkomst 662400- 676,600 57% 638 600- 651,800

 

2018 2017
Pensionsgrundande inkomst 7,5 BB 468,750 461,250

 

 

 

Marginalskatt (lön: engångsbelopp) 2018 Marginalskatt (lön: engångsbelopp) 2017
-19200 0% -18900 0%
19300 – 61500 7% 190000 – 58000 7%
61600 – 123700 21% 58100 – 121600 18%
123800 – 141800 25% 121700 – 140200 24%
141900 – 357800 28% 140300 – 352900 28%
357900 – 468700 32% 353000 – 452100 32%
468800 – 675700 53% 452200 – 651700 53%
675800- 60% 651800 – 60%

Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag.

 

2. Skattepliktiga förmåner

Bostadsförmån (per kvm) 2018 2017
Per år Per månad Per år Per månad
Stor Stockholm 1225 98 1.196 98
Stor Göteborg 1127 92 1.114 92
Kommun >75 tusen invånare 1078 88 1.063 88
Övriga kommuner 968 79 950 79
Utanför tätort 871 71 862 71

 

 

Semesterbostad per vecka 2018 2017
Fjällstuga
 Jul, nyår, februari-april 3.500 3.500
Övrig tid 1.500 1.500
Sommarstuga
Mitten av juni till mitten av augusti 3.500 3.500
Övrig tid 1.500 1.500
Semesterbostad  utomlands
Året runt 3.500 3.500

 

 

Bilförmån 2018 2017
Prisbasbelopp: 0,317 *45500 (f.år 44300) 14.202 14.043
Lägsta nybilspris sexårsbilar, 2007 årsmodell   4 *44300 182,000 177.200
Drivmedelsförmån 120% av MV 120% av MV

 

Nedsättning av bilförmån med 25%: om bilen körs mer än 3000 mil i tjänsten under ett och samma år.
Bilförmån uppstår inte om tjänstebil används privat högst 10 gånger per år och högst 100 mil.
Jämkning av bilförmån uppstår för taxi- och servicebilar
Nedsättning av förmånsvärdet för el- och gasdrivna bilar ( exkl. gasoldrivna) uppgår till 60%
upp till maximalt 16000 kr per år.
Gäller även för hemreseavdrag

MV i tabellen betyder marknadsvärde.

 

Kostförmån 2018 2017
Helt fri kost med minst tre måltider 235 225
En fri måltid 94 90
Frukost 47 45

 

3.  Inkomstdeklarationsuppgifter

 

Gäller framförallt fysiska personer

 

 

 

Fysiska personer 2018 2017
Skattefri inkomst 19,246 18.950
Gräns för deklarationsplikt – fysiska personer 19,247 18.951
Nedre inkomstgräns för uttag av allmän pensionsavgift 19,247 18.952
Skattefri tävlingsvinst (ej anställda): 0,03BB 1.300 1.300
Högsta inkomst utan sociala avgifter – idrottare 22,750 22.400
Grundavdrag i inkomsdeklaration för yngre än 64 år 19,200 18.900
Grundavdrag i inkomsdeklaration för äldreän 65 år 46,500 45,700

 

Basbelopp 2018 2017
Prisbasbelopp 45,500 44.800
Inkomstbasbelopp 62,500 61.500
Prisbasbelopp för bilförmån 14,202 14,202

 

Fastighetsavgift 2018 2017
Högsta fastighetsavgift – småhus 7,812 7,687
Högsta fastighetsavgift – pensioner högst 4% av inkomsten 3,107 3,059
Högsta fastighetsavgift – lägenhet 1,337 1,315
Ingen fastighetsavgift första 15 år efter byggåret (värde år 2012 eller senare)
Ingen fastighetsavgift för byggnader med värdeåt 2011 och tidigare
1/2 fastighetsavgift följande 5 åren efter byggåret.

 

Fär ålderspersonärer begränsasa fastighetsavgiften till högst 4% av inkomsten.

 

Investeraravdrag 2018 2017
Minimi löneunderlag 300.000 300.000
Avdrag i kapital oavsett beloppsstorlek 30% 30%
Avdragstak per person och år 650.000 650.000

 

Tillskott max 20 mkr per år.

Uppgår till 50% av anskaffningsutgiften. Avdrag gäller inte om denna person
varit delägare i bolaget under senaste tre år inkl. nuvarande år.
Det gäller inte heller personer som varken direkt eller indirekt under senaste och
två föregående åren varit delägare i detta företag och inte haft beroende ställning
vid bolagsbildning.

 

 

Kvittning vid nystartad verksamhet 2018 2017
Högsta belopp per år 100.000 100.000
Högst antal år 5 5
Kvittning får ske mot andra förvärsinkomster.

 

När enskild firma upphör kvittas förlust till 70% i kapital detta år och de följande två åren.

 

 

Uthyrning privatbostäder 2018 2017
Skattefri inkomst 40.000 40.000
Rörlig: skattefri avdrag avs. hyresinkomster från småhus, bostadsrätter, hyresrätter 20% 20%

 

Avdrag gäller inte vid uthyrning till arbetsgivaren eller till eget bolag.
Då gäller skäligt avdrag för omkostnader.

Vid ägarbyte ska schablonavdrag proportioneras efter respektive ägares innehavstid.

 

 

4. Avdragsgilla personalkostnader

 

 

Traktamente Sverige 2018 2017
Heldagstraktamente 230 220
Halvdagstraktamente 115 110
Efter tre månader 161 154
Efter 2 år 115 110
Övernattning utan kvitto 115 110

 

Traktamente reduceringar 2018
(om arbetsgivaren betalar för mat) Full traktamente 230/dag Efter 3 månader 161/dag, 70% Efter 2år 115/dag,50% Dubbel bossättning, 69/dag, 30%
3 måltider 207 145 104 62
Lunch och middag 161 113 81 45
Lunch eller middag 81 56 40 24
Frukost 46 32 23 14

 

För fullt traktamente krävs att resan påbörjas före kl. 12 utresedagen och avslutas efter kl. 19 på hemresedagen.

Reducering ska inte räknas för måltider som ingår i färdbiljett priss

 

 

Skattefri bilersättning 2018 2017
Kr per mil Kr per mil Drivmedel
Egen bil i tjänst 18,5 18,5 Alla
Förmånsbil i tjänsten 9,5 9,5 Bensin
Förmånsbil i tjänsten 6,5 6,5 Diesel
Motorcykel 9 9
Moped 4,5 4,5
Cykel 250 kr/år 250 kr/år

För avdragsrätten behövs tidvinst i minst 2 timmar per dag mot allmänna kommunikationsmedel.

Avdragsrätt gäller även när arbetsgivaren inte betalat den, då får man ta upp kostnaden i privat deklaration.

Vid handikap eller hög ålder tillåts högst 37 kr/mil utan begränsningar.

 

 

Dubbelbosättning 2018 2017
Schablon Schablon
Avdrag för ökade levnadskostnader i max en månad: 69 66 Alternativt: faktiska kostnader för måltider

 

Dubbel bosättning utomlands: max 30% av traktamentet.

Tidsgränsen
Upp till 2 år, avstånd i mer än 50 km.
Upp till 5 år, om make eller sambo förvärvsarbetar på annan ort,
Avståndet mer än 50 km, begränsas till övernattningsdagar.

 

Avdrag för fri kost: 2018 2017
Inom landet Utrikes Inom landet Utrikes
Frukost, lunch och middag 62 85% 59 85%
Lunch och middag 48 70% 46 70%
Lunch eller middag 24 35% 23 35%
Frukost 14 15% 13 15%

 

 

5. Övriga avdragsgilla kostnader

 

 

Representation Per person exkl. moms/måltid 2018 Per person exkl. moms/måltid Per person inkl.  moms måltid utan alkohol Per person inkl.  moms måltid med alkohol
Lunch, middag eller supé Ej avdragsgillt 90 100,8 104
Andra måltider Ej avdragsgillt 60 72 69
Teaterbiljetter, musik, hyra, greenfee vid golf Ej avdragsgillt 180 190,8
Vid beräkning av tillhörande avdragsgill moms Ej avdragsgillt
Personalfester, interna möten, jubileum, extern representation Ej avdragsgillt 90 100,8 104
Fika under tjänsteresa Ej avdragsgillt Fullt avdrag
Styrelsesammanträden, bolagsstämma, demonstrationer, visningar 60 60 72

 

Bara kostnader för förfriskningar och enklare förtaring får dras av.
Personalfester får ske max två gånger per år.
Moms på mat uppgår till 12%
Moms på alla sorters alkohol uppgår till 25%

Moms får lyftas på utgifter upp till 300 kr ex. moms per person
Schablonmomsen utöver de 300 kr kan uppgå till 46 kr per person och representationstillfälle
upp till den debiterade momsen.
Om debterad moms ingått med 25%, får man dra av 75 kr/person och tillfälle.

 

 

2018 2017
Momslyft vid måltidsrepresentation Lägsta utgift  Schablonmoms Lägsta utgift  Schablonmoms
Intern och extern representation  med alkohol exkl. moms 180 28 180 28
Med starköl vid intern representation 200 31 200 31
Med starköl vid extern representation 300 46 300 46

 

 

Gåvor 2017 2017
Per person inkl.  moms Per person inkl.  moms
Representationsgåvor 180 180
Reklamgåvor 350 300
Julgåvor till anställda och kunder 450 450
Jubileumsgåvor vid 25-, 50-, 75- och 100- års företagsfirande 1.350 1.350
Minnesgåvor: anställdes 50-årsdag (efter minst 6 år anställning) 15.000 15.000
Minnesgåvor när anställning upphör (efter minst 6 år anställning) 15.000 15.000

 

OBS: högst en minnesgåva avdragsgill, bortsett från upphörande av anställning.
Minnesgåvor får lämnas till varaktigt anställda under minst sex år.
Om gåvans marknadsvärde överstiger maximibelopp är hela gåvan skattepliktig.
Gåvan får ej ges i pengar eller annat som kan lätt omvandlas till pengar.

6. Övrigt som framgår från tjänst och näringsverksamhet

 

 

 

Sjukpenningsgrundande inkomst SIG 2018 2017
Förmåner ingår inte
Högsta sjukpenningsgrundande inkomst t.o.m 30/6 18 7,5 prisbasbelopp 341,250 336.000
Högsta sjukpenningsgrundande inkomst fr.o.m 1/7 18 7,5 prisbasbelopp 364,000 336.000
Lägsta sjukpenningsgrundande inkomst 24% prisbasbelopp 10,920 10.752
Formel för ersättningsnivå 0,97*80%=77,6%
Föräldrapenning, högsta sjukpenningsgrundande inkomst /10 BB/ 10 PBB 455,000 448.000
Pensionsgrundande inkomst 7,5 IBB 468,750 461.250

OBS: Prisbasbalopp uppgår till 45500 för 2018

 

7. Avgifter

 

Avgifter 2018 Arbetsgivaravgifter Egenavgifter
Arbetsgivaravgifter, födda efter 52 uppgår till 31,42%
Fodda före 1937 6,15 6,15
Födda 1938 – 1951 (52) 16,36% 16,36%

Särskild löneskatt på pensioner och passiv NRV betalas med 24,26%

 

 

Allmän pensionsavgift 2018 2017
Minimi inkomst för att komma in i systemet, deklarationsgränsen 19,247 18,951
Högsta pensionsgrundande inkomst inkl. pensionsavgift  8,07 IBB 504,375 496.305
Pensionsgrundande inkomst 7,5 IBB 468,750 461,250
Maximal allmän pensionsavgift 34,700 34,700
Pensionsförsäkring allmänt avdrag 1.800 1.800
Inkomstbasbelopp 1 IBB 62,500 61,500

 

Övriga avgifter 2018 Schablon  2017 Schablon 
Sjuk- eller aktivitetsersättning 10,21% 10,00% 10,21% 10,00%
Ålderspension och hel premiepension för födda 52 eller senare 16,36% 15,00% 16,36% 15,00%
Passiv näringsverksamhet 24,26% 20,00% 24,26% 20,00%
Växa Stöd 10,21% 10,21%

Detta stöd gäller för enskilda näridsidkare, AB och HB vid första anställning för lön upp till 25.000 kr.
Företagsägaren räknas inte som första anställd.

 

 

8. Kapitalbeskattning

 

Beskattning av resultat
Privat bostadsförsäljning 22,00%
Uppskov vid bostadsförsäljning 5% avdrag
Schablonintäkt på uppskov 1,67%
Tak för uppskov t.o.m 160621 1,450,000
Tak för uppskov fr.o.m 22/6 16 till 30/6 2020 0,00%

 

Beräkning av kapitalvinsten
Alternativt, fastigheter anskaffade före 1974
Försäljningspris Försäljningspris
Avdrag för försäljningsprovision Avdrag för försäljningsprovision

 

Omkostnader:
Anskaffningsutgift 150% av BRF  andel i föreningens förmögenhet 1974
Upplåtelse- och inträdesavgifter
Förbättringsutgifter, minst 5000 kr per gång  senaste fem åren
Kapitaltillskott
Andel i inre reparationsfond

 

Bostad i näringsverksamhet 27% i skatt
Förlust vid försäljning: avdrag 63,00%

Gäller kvittningsfåla (förlusten ej får kvittas mot andra kapitalinkomster)
Ingen nedre gräns för förbättringsutgifter

Förbättringsutgifter ska återläggas i NRV

Beskattning av resultat
Aktier hos fysiska personer
Onoterade aktier (5/6*30%) vinst 25,00%
Onoterade aktier (5/6*30%) förlust 25,00%
Gäller kvittningsrätt
Om förlusten inte kan kvittas:
70%*25% 21,00%

Dröjmålsränta
Högst 8% över referensränta
Referensränta 2018: -0,5 7,50%
Räknas från  Förfallodatum
Om förfallodatum saknas på fakturan 30 dagar

 

Beskattning av resultat
Lös egendom:
Årets vinster under 66 666 tkr 0,00%
Årets vinster överr 66 666 kr 30,00%

Alternativt:
25% av försäljningspris får dras av som anskaffnngskostnad.

Kapitalförluster är avdragsgilla till 70%

9. Övriga företagsuppgifter

 

 

Fler uppgifter 2018 2017
Direkt avdrag för inventarier upp till 22750 upp till 22400
Inkomstgräns för certifierat kassaregister upp till 182 000 upp till 179.200
Tak för tiläggspensionsparavdrag i näringsverksamhet 448.000 448.000
Schablonränta på IB periodiseringsfonder 0,360% 0,360%
Gräns för krav på personliggare i byggbranschen 182,000 179.200

 

 

RUT och ROT avdrag 2018 2017
Högsta avdrag för arbetskostnad för yngre än 65 25.000 25.000
Högsta avdrag för arbetskostnad för yngre än 65 30% 30%
Högsta avdrag för arbetskostnad för äldre än 65 vid årets ingång 50.000 50.000
Högsta avdrag för arbetskostnad för äldre än 65 30% 30%

Reparationer av hemmaskiner, cyklar etc. omfatas av RUT fr.o.m. 2017

 

 

Utdelning fåmansföretag, några fakta 2018 2017
Schablon vinstutdelningsutrymme 163,075 159.775
Löneuttag under förra beskattningsåret för maximal löneunderlag 590,400 569.280
Totala löner upp till 4,428,000 4,269,600
Uppräkningsränta 3,27% 3,65%
Högsta gräns för tjänsteinkomstbeskattad utdelning 5,625,000 5,535,000

 

 

 

Mervärdeskatt 2018 2017
Pålägg Avdrag Pålägg Avdrag
Tidningar (ej affärstidningar ), böcker exkl. affärsböcker, resor, idrott, kultur 6% 5,66% 6% 5,66%
Livsmedel hotell, restaurang 12% 10,71% 12% 10,71%
Övrigt 25% 20% 25% 20%

Moms på reparationer av cyklar, skor kläder inkl. förbrukningsmaterial uppgår till 12% fr.o.m 2017.

 

Redovisningsmetod
Tilåten årsomsättning är lägre än Vid högre årsomsättning än 3 mkr
Kontantmetoden 3 mkr
Faktureringsmetod från 3 mkr –

 

Förseningsavgifter
Försent inlämnad inkomstdeklaration < 1 dag < 3 månader  <5 månader
AB 6.250 12.500 18.750
Övriga 1.250 2.500 3.750

 

Försent inlämnad årsredovisning < 7 månader < 9 månader <11 månader
Privat AB 5.000 10.000 20.000
Publikt bolag 10.000 20.000 40.000

 

Förenklad faktura  Högsta belopp inkl moms
4.000

 

Obligatoriska uppgifter: datum, säljarens uppgifter, typ av varor eller tjänster, momsbelopp och bruttobelopp.