Ekonomifakta 2019

 

Kortsiktig genomgång av fakta inom skatter och redovisning.
Får användas som kortfattad information!
Praktisk tillämpning kräver oftast mer omfattande kunskap inom ekonomi och skatter.

1. Tjänsteinkomster

 

Progressiv beskattning av löntagare

  Beskattningsbar inomst (skiktgräns)    
  Fastställd inkomst (brytpunkt) Fastställd inkomst (brytpunkt) efter 65   Fastställd inkomst (brytpunkt) Fastställd inkomst (brytpunkt) efter 65
Skatteskalla: löner 2019 2019 Skatt inom skiktet 2018 2018
Beskattningsbar inkomst 490,700 -504,400 32% 455,300 -468700
Beskattningsbar inkomst 490 800-689 300 504 500-703 000 52% 455 400-662 300 468 800-675600
Beskattningsbar inkomst 689 400- 703,100 57% 662400- 676,600

 

  2019 2018
Pensionsgrundande inkomst 7,5 BB 483,000 468,750

 

Marginalskatt (lön: engångsbelopp) 2019 Marginalskatt (lön: engångsbelopp) 2018
-19,600 0% -19200 0%
19700 – 63100 7% 19300 – 61500 7%
63200 – 144600 21% 61600 – 123700 21%
    123800 – 141800 25%
144700 – 365600 28% 141900-357800 28%
365700 -504400 32% 357900-468700 32%
504500 – 703000 53% 468800-675700 53%
703100- 60% 675800- 60%

Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag.

 

2. Skattepliktiga förmåner

Bostadsförmån (per kvm) 2019 2018
  Per år Per månad Per år Per månad
Stor Stockholm 1275 106 1225 102
Stor Göteborg 1165 97 1127 94
Kommun >75 tusen invånare 1109 92 1078 90
Övriga kommuner 989 82 968 81
Utanför tätort 890 74 871 73

 

Semesterbostad per vecka 2019 2018
Fjällstuga  
Jul, nyår, februari-april 3.500 3.500
Övrig tid 1.500 1.500
     
Sommarstuga  
Mitten av juni till mitten av augusti 3.500 3.500
Övrig tid 1.500 1.500
     
Semesterbostad utomlands  
Året runt 3.500 3.500

 

Bilförmån 2019 2018
Prisbasbelopp: 0,317 *46500 (f.år 45500) 14.202 14.202
Lägsta nybilspris sexårsbilar, 2007 årsmodell 4 *46500 186,000 182,000
Drivmedelsförmån 120% av MV 120% av MV

 

Nedsättning av bilförmån med 25%: om bilen körs mer än 3000 mil i tjänsten under ett och samma år.
Bilförmån uppstår inte om tjänstebil används privat högst 10 gånger per år och högst 100 mil.
Jämkning av bilförmån uppstår för taxi- och servicebilar
Nedsättning av förmånsvärdet för el- och gasdrivna bilar ( exkl. gasoldrivna) uppgår till 60%
upp till maximalt 16000 kr per år.
Gäller även för hemreseavdrag

 

MV i tabellen betyder marknadsvärde.

 

Kostförmån 2019 2018
     
Helt fri kost med minst tre måltider 245 235
En fri måltid 98 94
Frukost 49 47

 

 

3. Inkomstdeklarationsuppgifter

Gäller framförallt fysiska personer

 

Fysiska personer 2019 2018
Skattefri inkomst 19,670 19,246
Gräns för deklarationsplikt – fysiska personer 19,671 19,247
Nedre inkomstgräns för uttag av allmän pensionsavgift 19,671 19,247
Skattefri tävlingsvinst (ej anställda): 0,03BB 1,400 1,400
Högsta inkomst utan sociala avgifter – idrottare 23,250 22,750
Grundavdrag i inkomsdeklaration för yngre än 64 år 19,600 19,200
Grundavdrag i inkomsdeklaration för äldreän 65 år 47,400 46,500

 

Basbelopp 2019 2018
Prisbasbelopp 46,500 45,500
Inkomstbasbelopp 64,400 62,500
Prisbasbelopp för bilförmån 14,740 14,424

 

Fastighetsavgift 2019 2018
Högsta fastighetsavgift – småhus 8,049 7,812
Högsta fastighetsavgift – pensioner högst 4% av inkomsten 3,175 3,107
Högsta fastighetsavgift – lägenhet 1,377 1,337
     
Ingen fastighetsavgift första 15 år efter byggåret (värde år 2012 eller senare)  
     
Ingen fastighetsavgift för byggnader med värdeåt 2011 och tidigare

 

1/2 fastighetsavgift följande 5 åren efter byggåret.

Fär ålderspersonärer begränsasa fastighetsavgiften till högst 4% av inkomsten.

 

Investeraravdrag 2019 2018
Minimi löneunderlag 300.000 300.000
Avdrag i kapital oavsett beloppsstorlek 30% 30%
Avdragstak per person och år 650.000 650.000
     
Tillskott max 20 mkr per år.    

 

Uppgår till 50% av anskaffningsutgiften. Avdrag gäller inte om denna person varit delägare i bolaget under senaste tre år inkl. nuvarande år.
Det gäller inte heller personer som varken direkt eller indirekt under senaste och två föregående åren varit delägare i detta företag och inte haft beroende ställning
vid bolagsbildning.

 

Kvittning vid nystartad verksamhet 2019 2018
Högsta belopp per år 100.000 100.000
Högst antal år 5 5
     
Kvittning får ske mot andra förvärsinkomster.  

 

När enskild firma upphör kvittas förlust till 70% i kapital detta år och de följande två åren.

 

Uthyrning privatbostäder 2019 2018
Skattefri inkomst 40.000 40.000
Rörlig: skattefri avdrag avs. hyresinkomster från småhus, bostadsrätter, hyresrätter 20% 20%

 

Avdrag gäller inte vid uthyrning till arbetsgivaren eller till eget bolag.
Då gäller skäligt avdrag för omkostnader.

Vid ägarbyte ska schablonavdrag proportioneras efter respektive ägares innehavstid.

 

4. Avdragsgilla personalkostnader

 

Traktamente Sverige 2019 2018
Heldagstraktamente 230 230
Halvdagstraktamente 115 115
Efter tre månader 161 161
Efter 2 år 115 115
Övernattning utan kvitto 115 115

 

Traktamente reduceringar 2019
(om arbetsgivaren betalar för mat) Full traktamente 230/dag Efter 3 månader 161/dag, 70% Efter 2år 115/dag,50% Dubbel bossättning, 69/dag, 30%
3 måltider 207 145 104 62
Lunch och middag 161 113 81 45
Lunch eller middag 81 56 40 24
Frukost 46 32 23 14

 

För fullt traktamente krävs att resan påbörjas före kl. 12 utresedagen och avslutas efter kl. 19 på hemresedagen.

Reducering ska inte räknas för måltider som ingår i färdbiljett priss

 

Skattefri bilersättning 2019 2018  
  Kr per mil Kr per mil Drivmedel
Egen bil i tjänst 18.5 18.5 Alla
Förmånsbil i tjänsten 9.5 9.5 Bensin
Förmånsbil i tjänsten 6.5 6.5 Diesel
Motorcykel 9 9  
Moped 4.5 4.5  
Cykel 250 kr/år 250 kr/år  

 

För avdragsrätten behövs tidvinst i minst 2 timmar per dag mot allmänna kommunikationsmedel.

Avdragsrätt gäller även när arbetsgivaren inte betalat den, då får man ta upp kostnaden i privat deklaration.

Vid handikap eller hög ålder tillåts högst 37 kr/mil utan begränsningar.

 

Dubbelbosättning 2019 2018  
  Schablon Schablon  
Avdrag för ökade levnadskostnader i max en månad: 69 66 Alternativt: faktiska kostnader för måltider

 

Dubbel bosättning utomlands: max 30% av traktamentet.

Tidsgränsen
Upp till 2 år, avstånd i mer än 50 km.
Upp till 5 år, om make eller sambo förvärvsarbetar på annan ort,
Avståndet mer än 50 km, begränsas till övernattningsdagar.

 

Avdrag för fri kost: 2019 2018
  Inom landet Utrikes Inom landet Utrikes
Frukost, lunch och middag 62 85% 62 85%
Lunch och middag 48 70% 48 70%
Lunch eller middag 24 35% 24 35%
Frukost 14 15% 14 15%

 

5. Övriga avdragsgilla kostnader

 

Representation Per person exkl. moms/måltid 2019 Per person exkl. moms/måltid Per person inkl. moms måltid utan alkohol Per person inkl. moms måltid med alkohol
Lunch, middag eller supé Ej avdragsgillt 90 100.8 104
Andra måltider Ej avdragsgillt 60 72 69
Teaterbiljetter, musik, hyra, greenfee vid golf Ej avdragsgillt 180 190.8  
Vid beräkning av tillhörande avdragsgill moms Ej avdragsgillt      
Personalfester, interna möten, jubileum, extern representation Ej avdragsgillt 90 100.8 104
Fika under tjänsteresa Ej avdragsgillt Fullt avdrag    
Styrelsesammanträden, bolagsstämma, demonstrationer, visningar 60 60 72  

 

Bara kostnader för förfriskningar och enklare förtaring får dras av.
Personalfester får ske max två gånger per år.
Moms på mat uppgår till 12%
Moms på alla sorters alkohol uppgår till 25%

Moms får lyftas på utgifter upp till 300 kr ex. moms per person
Schablonmomsen utöver de 300 kr kan uppgå till 46 kr per person och representationstillfälle
upp till den debiterade momsen.
Om debterad moms ingått med 25%, får man dra av 75 kr/person och tillfälle.

 

  2019 2018
Momslyft vid måltidsrepresentation Lägsta utgift Schablonmoms Lägsta utgift Schablonmoms
Intern och extern representation med alkohol exkl. moms 180 28 180 28
Med starköl vid intern representation 200 31 200 31
Med starköl vid extern representation 300 46 300 46

 

Gåvor 2019 2018
  Per person inkl. moms Per person inkl. moms
Representationsgåvor 180 180
Reklamgåvor 350 350
Julgåvor till anställda och kunder 450 450
Jubileumsgåvor vid 25-, 50-, 75- och 100- års företagsfirande 1.350 1.350
Minnesgåvor: anställdes 50-årsdag (efter minst 6 år anställning) 15.000 15.000
Minnesgåvor när anställning upphör (efter minst 6 år anställning) 15.000 15.000

 

OBS: högst en minnesgåva avdragsgill, bortsett från upphörande av anställning.
Minnesgåvor får lämnas till varaktigt anställda under minst sex år.
Om gåvans marknadsvärde överstiger maximibelopp är hela gåvan skattepliktig.
Gåvan får ej ges i pengar eller annat som kan lätt omvandlas till pengar.

 

6. Övrigt som framgår från tjänst och näringsverksamhet

 

Sjukpenningsgrundande inkomst SIG   2019 2018
Förmåner ingår inte      
Högsta sjukpenningsgrundande inkomst t.o.m 30/6 18 7,5 prisbasbelopp 372,000 341,250
Högsta sjukpenningsgrundande inkomst fr.o.m 1/7 18 8 prisbasbelopp 372,000 364,000
Lägsta sjukpenningsgrundande inkomst 24% prisbasbelopp 11,160 10,920
Formel för ersättningsnivå 0,97*80%=77,6%  
Föräldrapenning, högsta sjukpenningsgrundande inkomst /10 BB/ 10 PBB 465,000 455,000
Pensionsgrundande inkomst 7,5 IBB 483,000 468,750
       
OBS: Prisbasbalopp uppgår till 46500 för 2019    

 

7. Avgifter

 

Avgifter 2018 Arbetsgivaravgifter Egenavgifter
Arbetsgivaravgifter, födda efter 52 uppgår till 31,42%
Fodda före 1937 6.15 6.15
Födda 1938 – 1951 (52) 16.36% 16.36%
     
Särskild löneskatt på pensioner och passiv NRV betalas med 24,26%

 

Allmän pensionsavgift   2019 2018
Minimi inkomst för att komma in i systemet, deklarationsgränsen   19,670 19,247
Högsta pensionsgrundande inkomst inkl. pensionsavgift  8,07 IBB 519,708 504,375
Pensionsgrundande inkomst 7,5 IBB 483,000 468,750
Maximal allmän pensionsavgift   34,700 34,700
Pensionsförsäkring allmänt avdrag   1.800 1.800
       
Inkomstbasbelopp 1 IBB 64,400 62,500

 

Övriga avgifter 2019 Schablon  2018 Schablon 
Sjuk- eller aktivitetsersättning 10.21% 10.00% 10.21% 10.00%
Ålderspension och hel premiepension för födda 52 eller senare 16.36% 15.00% 16.36% 15.00%
Passiv näringsverksamhet 24.26% 20.00% 24.26% 20.00%
         
Växa Stöd  10.21%   10.21%  

 

Detta stöd gäller för enskilda näridsidkare, AB och HB vid första anställning för lön upp till 25.000 kr.
Företagsägaren räknas inte som första anställd.

 

8. Kapitalinkomstbeskattning

 

  Beskattning av resultat
Privat bostadsförsäljning 22.00%
Uppskov vid bostadsförsäljning 5% avdrag
Schablonintäkt på uppskov 1.67%
Tak för uppskov t.o.m 160621 1,450,000
Tak för uppskov fr.o.m 22/6 16 till 30/6 2020 0.00%

 

Beräkning av kapitalvinsten    
    Alternativt, fastigheter anskaffade före 1974
Försäljningspris    Försäljningspris 
Avdrag för försäljningsprovision   Avdrag för försäljningsprovision
     
Omkostnader:    
Anskaffningsutgift   150% av BRF  andel i föreningens förmögenhet 1974
Upplåtelse- och inträdesavgifter    
Förbättringsutgifter, minst 5000 kr per gång  senaste fem åren    
Kapitaltillskott     
Andel i inre reparationsfond     

 

Bostad i näringsverksamhet 27% i skatt  
Förlust vid försäljning: avdrag 63.00%  
     
Gäller kvittningsfåla (förlusten ej får kvittas mot andra kapitalinkomster)
Ingen nedre gräns för förbättringsutgifter  
     
Förbättringsutgifter ska återläggas i NRV  

 

  Beskattning av resultat
Aktier hos fysiska personer  
Onoterade aktier (5/6*30%) vinst 25.00%
   
Onoterade aktier (5/6*30%) förlust 25.00%
Gäller kvittningsrätt  
   
Om förlusten inte kan kvittas:  
70%*25% 21.00%

 

  Dröjmålsränta
Högst 8% över referensränta  
Referensränta 2019: -0,5 7.50%
   
Räknas från  Förfallodatum 
Om förfallodatum saknas på fakturan 30 dagar 

 

  Beskattning av resultat
Lös egendom:  
Årets vinster under 66 666 tkr 0.00%
Årets vinster överr 66 666 kr 30.00%
   
Alternativt:  
25% av försäljningspris får dras av som anskaffnngskostnad.  
   
Kapitalförluster är avdragsgilla till 70%  

 

9. Övriga företagsuppgifter

 

Fler uppgifter 2019 2018
Direkt avdrag för inventarier upp till 23250 upp till 22750
Inkomstgräns för certifierat kassaregister upp till 186 000 upp till 182 000
Tak för tiläggspensionspar avdrag i näringsverksamhet 465000 455000
Schablonränta på IB periodiseringsfonder 0.510% 0.360%
Gräns för krav på personliggare i byggbranschen 186,000 182000

 

RUT och ROT avdrag 2019 2018
Högsta avdrag för arbetskostnad för yngre än 65 25.000 25.000
Högsta avdrag för arbetskostnad för yngre än 65 30% 30%
Högsta avdrag för arbetskostnad för äldre än 65 vid årets ingång 50.000 50.000
Högsta avdrag för arbetskostnad för äldre än 65 30% 30%
     
Reparationer av hemmaskiner, cyklar etc. omfatas av RUT fr.o.m. 2017    

 

Utdelning fåmansföretag, några fakta 2019 2018
Schablon vinstutdelningsutrymme 163,075 159.775
Löneuttag under förra beskattningsåret för maximal löneunderlag 600,000 590,400
Totala löner upp till 4,500,000 4,428,000
Uppräkningsränta 3.51% 3.49%
Högsta gräns för tjänsteinkomstbeskattad utdelning 5,796,000 5,625,000

 

Mervärdeskatt 2019 2018
  Pålägg Avdrag Pålägg Avdrag
Tidningar (ej affärstidningar ), böcker exkl. affärsböcker, resor, idrott, kultur 6% 5.66% 6% 5.66%
Livsmedel hotell, restaurang 12% 10.71% 12% 10.71%
Övrigt 25% 20% 25% 20%
Moms på reparationer av cyklar, skor kläder inkl. förbrukningsmaterial uppgår till 12% fr.o.m 2017.      

 

Redovisningsmetod    
  Tilåten årsomsättning är lägre än Vid högre årsomsättning än 3 mkr
Kontantmetoden 3 mkr  
Faktureringsmetod   från 3 mkr –

 

Förseningsavgifter      
Försent inlämnad inkomstdeklaration < 1 dag < 3 månader  <5 månader
AB 6.250 12.500 18.750
Övriga 1.250 2.500 3.750

 

Försent inlämnad årsredovisning < 7 månader < 9 månader <11 månader
Privat AB 5.000 10.000 20.000
Publikt bolag 10.000 20.000 40.000

 

Förenklad faktura  Högsta belopp inkl moms
  4.000

 

Obligatoriska uppgifter: datum, säljarens uppgifter, typ av varor eller tjänster, momsbelopp och bruttobelopp.