SKV utredningar och konsekvenser

Härmed gör vi en sammanställning av ett antal rättsfall, skatteverkets utredningar och överklaganden till domstolsinstanser där vi varit medverkande och hjälpt till våra klienter.

Denna artikel innehåller viktig information om orsak och konsekvens i vissa situationer som man inte tänker på i första hand.

Förhoppningsvis kan denna text hänvisa till problem som många tror inte existerar och förebygga framtida skador hos en del företag och privata personer.

 

Fullständighet av intäkter

Löpande numrering av kundfakturor försäkrar fullständighet av intäkter. Annan sorts numrering väcker misstanke om bristfälliga fullständighetsrutiner. Numrering på annat sätt har lett till misstanke om ej fullständiga intäkter. SKV har i flera fall skönstaxerat företag med ej redovisade intäkter efter deras bedömning. Straffavgift med 20% eller 40% har tillagts.

Försäkra alltid numerisk följd av fakturor eller kvitton för att slippa risken för upptaxering.

 

ROT avdrag

Se till att fakturautformning för ROT är korrekt, att faktura har ett löpande nummer samt rätt beskrivning av utförda tjänster. Anteckna gärna på fakturan om att kunden står för materialet. Du kan också hänvisa i fakturan till undertecknat avtal eller annat dokument som ersätter avtalet .

Försäkra Dig mot förlust p.g.a. utebliven ROT återbetalning från SKV. Det förekommer att SKV underkänner ROT avdrag vid begäran eller vid en skatterevision. Därför ska avtal eller annat ersättningsdokument samt faktura innehålla klausul om att utföraren förbehåller sig rätten att kräva köparen på utebliven betalning från SKV. Vid återkrav av ROT från SKV behöver utföraren ha rätt att fakturera sin kund istället.

Därför är det nödvändigt att ha klausul på fakturan som t.ex.: “Om skatteverket inte medger hel- eller delvis utbetalning av husavdraget, äger vi rätt att begära återstående del av fakturabeloppet”.

Ofakturerat materialinköp med ROT inblandad:
Kunden ska arkivera kvitto och inköpsfakturor relaterade till ROT-avdrag på ett säkert sätt. Från denna dokumentation ska klart framgå att det är just kunden som betalat materialet. Se till att denna dokumentation innehåller köparens uppgifter. Meddela kunden vikten av att säkerställa uppgifterna och bevara denna dokumentation.

Kontantbetalningar i samband med ROT-arbeten
Det är oftast svårt att bevisa att man betalat kontant, undertecknat kvitto räcker inte som bevis! Skatteverket ser rött på kontantbetalningar och kräver bevis på spårbara betalningsmedel Kvittenser anses ej vara tillförlitliga bevis för SKV på att betalningstransaktion verkligen skett. Kontantbetalningar av ROT fakturor samt avsaknad av tillförlitliga bevis på att uteslutande arbetskostnad ingick i fakturan, kan leda till ekonomiska konsekvenser för både köparen och säljaren av utförda arbeten. SKV underkänner ROT avdrag och kräver pengarna tillbaka från utföraren. Samtidigt underkänns skattereduktion för beställaren ( privat person ).

Inblandade parter ska säkra bevis på att ROT-faktura innehåller uteslutande arbetskostnad. Betalning av fakturan från kunden ska alltid ske genom bank. Utföraren ska inte begära ROT betalning från SKV så länge kunden inte betalat sin del. Båda parter försäkrar sig på så sätt från negativa konsekvenser och finansiella förluster.

 

Självständig näringsverksamhet

Det ställs krav i Aktiebolagslagen på att näringsverksamhet bedrivs självständigt.
Definition om vad som är självständigt finns inte. Praxis har visat att SKV anser att man borde ha minst ca 4-5 oberoende kunder.
Om SKV bedömer att ett visst företag inte bedriver självständig näringsverksamhet, då handlar det om tjänsteinkomster i skattehänseende. Bolagets intäkter beskattas i så fall som tjänsteinkomster. Avdragsrätt för kostnader krymper kraftigt och skuld för källskatt och arbetsgivaravgifter på redovisade intäkter uppstår samtidigt som fordran för inbetald moms dras av från de skatteskulderna.
Skattetillägg blir oftast 40% på uteblivna skatter och avgifter. Skattesmäll i sådana situationer är så omfattande att nästan ingen klarar av att hantera längre sin ekonomi.
Det är viktigt att kunna bevisa att företaget erbjuder sina tjänster och produkter på öppen marknad. Detta kan visas genom annonsering, webbsidor, offerter, korrespondens med olika potentiella kunder och liknande. Se till att skaffa fler kunder under tiden!

 

Underentreprenörsarbeten

Välj sina affärspartners med stor försiktighet, läs gärna deras senaste årsredovisning, kontrollera hos skatteverket om Din leverantör betalar skatter och avgifter. Välj aldrig oseriösa affärspartners oavsett deras pris eller branschinriktning. Klarar Du inte av med sifferförståelse, begär hjälp från Din redovisningskonsult! Anteckna alltid uppgifter på personer som gjort jobbet, begär tidsrapporter eller annan dokumentation som bevisar utförda tjänster i leverantörens namn.

Oseriösa bolag har allt kortare levnadstid tack vare mer effektiva kontroller från skatteverket. Skatteverket gör allt oftare parallella skattekontroller som innebär att Ditt företag granskas i samband med granskning av Din leverantör. Detta är alltid obehagligt och inte nog med det, Ditt företag som är beställaren av tjänster kan mycket väl lastas för skatteskulder som uppstått hos Din leverantör.

I flera fall har SKV konstaterat att beställaren av tjänsten (Ditt företag) borde ha insett att leverantören hållit på med svart arbetskraft p.g.a. låga timpenning inte kunnat räcka för både löner och skatter. Därför SKV begär att Ditt företag betalar uteblivna skatter. Ta det på största allvar.

 

Nyemissioner

En del bolag växer och utvecklar sig i snabb takt. Då behövs det mer kapital i bolaget för pågående eller framtida investeringar. Ett sätt att finansiera investeringar är nyemissioner.

De flesta transaktioner i bolaget som har med äganderätten att göra är icke avdragsgilla. Nyemissionskostnader som består oftast av höga konsult-, revisionsarvoden eller advokathjälp är inte avdragsgilla. Däremot har SKV gått med på att acceptera avdragsrätt för tillhörande moms. Vår bedömning är att SKV ville underlätta finansiering av forskning och utveckling i bolag genom att acceptera avdragsrätt för moms på de kostnaderna. De ej avdragsgilla nyemissionskostnaderna belastar istället eget kapital. Felaktig kostnadsföring leder till strafftillägg på 20% eller i värsta fall till 40% i skatterevisionssammanhang.

Detta gäller mer avancerad redovisning och många redovisningskonsulter brukar hantera de transaktionerna på ett felaktigt sätt. Detta befriar inte bolaget från straffpåföljder. Styrelser är alltid ansvariga för att redovisning och deklarering upprättas korrekt.

 

Bolagsavyttringar

När ett AB säljer näringsbetingande andelar ( t.ex. dotterbolag eller intressebolag ) under ett år efter anskaffningen ska man göra det med största försiktighet.

Då handlar det om kortfristig tillgång och avyttringen betraktas som skalbolagsaffär ( bortsett från några få undantag ). Om AB inte lämnar skalbolagsdeklaration till SKV inom en månad, betalas bolagsskatt på reavinsten helt i onödan. I vanliga fall handlar det om avyttring av näringsbetingande andelar som är skattefria under förutsättning att det inte handlar om skalbolagsaffär. Därför är det viktigt att sälja kapitaltillgångar eller näringsbetingade andelar minst ett år efter att man anskaffat dem (helst två för säkerhetsskull)

Ännu mer farligt från skattesynpunkt är det när privata personer säljer sina företag eller verksamheter på egen hand.

Att göra företagsaffärer av sådant slag kräver kunskap i skatterätt och ekonomi. Liten felbedömning kan leda till mardrömslika ekonomiska konsekvenser för inblandade parter. Olyckligtvis har en del advokater visat låg kunskapsnivå gällande ekonomiska konsekvenser i sådana fall trots skyhöga arvoden.

 

Vilande företag 

Om en enskild firma / handelsbolag inte har någon verksamhet i mer än ett år finns det stor risk att SKV beslutar om upphörande av företaget. Vi antar att SKV försöker förebygga ekonomisk brottslighet genom användning av vilande bolag i brottsliga sammanhang.

När verksamheten upphör tas alla reserveringar till beskattning. Någon möjlighet till skatteplanering uteblir helt på denna punkt. Då blir en ordentlig skattesmäll ett faktum.

Om man vill ha sitt företag levande framåt i tiden är det viktigt att ha minst minimala intäkter som gör att det inte betraktas som helt vilande bolag.

Har bolaget inga intäkter, uteblir avdragsrätt för kostnader för respektive år.

 

Kassarutiner

En del restauranger och butiker och andra med kontanta verksamheter går med på att månadens sammanlagda kontantförsäljning bokförs som en transaktion. Lägre antal transaktioner leder till lägre redovisningskostnad, tänker man. SKV kräver istället att kassatransaktioner bokförs dag för dag. Konsekvens av redovisning av kassarapporter med engångsbelopp månadsvis är avvikande och negativa kassasaldon i huvudboken. Höga negativa saldon väcker misstanke om bristfällig inkomstredovisning.

Enda möjlighet att bokföra månatliga kassarapporter, icke dagrapporter är att företagaren själv registrerar kassatransaktioner dag för dag i egna kassarapporter. Då ska kassarapporterna innehålla nödvändiga uppgifter om varje kassatransaktion samt löpande in- och utgående saldo. Varje privat uttag och insättning ska alltid redovisas den dag de transaktionerna uppstått.

Vid oväntade skatterevisionsbesök har SKV gjort kassainventeringar på plats och gjort anmärkning om att pengarna i kassan inte stämde med registreringen i kassan. Även mindre väsentliga skillnadsbelopp har lett till utökad skatterevision.

Enskilda firmor har ingen plikt att ha eget bankkonto men det rekommenderas. Om det finns ett bankkonto ska transaktionerna på detta konto definitivt bokföras.

Om betalningstransaktioner görs istället på privata kontot, ska betalningsdatum anges på fakturan.

SKV har bedömt ovan beskrivna brister som brott mot bokföringslagen och skönstaxerat företag med förklaring att bokföringen är så bristfälligt att fullständighet av intäkter inte kunde säkerställas.

 

Utländska kundfakturor

Det är jätteviktigt att utländsk kostnadsfaktura innehåller utförlig beskrivning om vad som fakturerats. Underliggande dokumentation som avtal, projekt, offerter etc. som bevisar trovärdighet av transaktionerna är viktigt att inneha. Det är också viktigt att kunna bevisa att det som betalats har verkligen skett.

Skatteverket har visat hög känslighet på deklarerade uppgifter om utländska inköp och kräver in respektive fakturorna för granskning samt tillhörande underlag. Om dokumentation inte är tillräckligt övertygande eller om bevis på fakturerade affärshändelser inte räcker eller rent av saknas, kan avdragsrätt för de kostnaderna utebli. Detta leder till misstanke om både bokföringsbrott och skattebrott, utökad skatterevision etc.

 

Rätt adressat på inköpsfakturor

Vid flera skatteverkets granskningar har avdragsrätt för kostnad och moms underkänts p.g.a. att köparens namn uteblivit eller varit felaktig samt kunnat förväxlas med ett annat företag. Sådana fel förekommer ofta vid faktureringar till bolag inom koncerner eller vid liknande namn på enskild firma och aktiebolag, resp. handelsbolag. Oftast förekommande är fakturor med ägarens / styrelsens privata namn på fakturan.

Olyckligtvis struntar en del företag att meddela rätt namn och adress till sina leverantörer

Utebliven avdragsrätt för kostnader och moms innebär onödig belastning med bolagsskatt samt utebliven momsåterbäring. Straffavgift på 20 – 40% på denna moms och bolagsskatt har tillkommit i samtliga fall.

 

Frivillig momsskyldighet

Särskild uppmärksamhet ska riktas till innehållet i Ansökan om frivillig momsskyldighet. Vill man ha frivillig momsskyldighet för samtliga sina fastigheter ska man ange det i Ansökan för var och en fastigheterna. Beskrivning av storlek, omfattning och syfte
ska vara utförlig för varje enhet för sig. Beslut om frivillig momsskyldighet från SKV är oftast mer begränsad än den skattskyldige Ansökan. Det är viktigt att kolla noggrant för vad man har fått avdragsrätt för moms resp. momsplikt.

I praxis har förekommit att stora investeringar på fastigheter påbörjats med tanke på att kunna få avdrag för moms på samtliga fakturor efter beviljad frivillig momsskyldighet. I sådana fall blir deklarerad ingående moms väsentligt högre och SKV kräver då en del av dokumentation i samband med denna moms för intern utredning. Smällen kommer alldeles för ofta i sådana sammanhang p.g.a. att SKV-s beslut om frivillig momsskyldighet varit betydligt mer begränsad än man uppfattat från början.

Därför ska SKV-s beslut läsas noggrant och överklagas om man insett att beslutet inte räcker tillräckligt långt.

 

Fördelning av deklarationsansvar

Deklarant (den som undertecknar inkomstdeklaration) ansvarar helt för inlämnade uppgifter i deklaration. Person som hjälper till med upprättande av en del eller hela deklaration ( s.k. deklarationsansvarig ) är ansvarig för deklarationsteknik. Allmän uppfattning om att deklarationsansvarig ansvarar för uppgifter upptagna i deklaration är felaktig. I flera fall har förekommit att dubbla räntor togs upp, först i kapital och efter i näringsverksamhet eller att man gjort dubbla avdrag för vissa kostnader etc. Försök att lasta deklarationsansvarige för skadan misslyckades i samtliga fall.

Därför ska deklarant granska uppgifter i sin deklaration innan den undertecknas.

 

Styrelsens resp. ägarens ansvar avs. dokumentation, obetalda skatter och likn.

Alla redovisnings-, revisions-, skattekonsultbolag samt advokatbyråer är skyldiga att anmäla
sig i bolagsverkets penningtvättsregister och med det är de skyldiga att förebygga penningtvätt samt finansiering av terrorism.

Revisorer och redovisningsbyråer är skyldiga att anmäla misstanke om bokföringsbrott och skattebrott samt brott mot penningtvättslagen och med det säga upp sina uppdrag i anmälda företag.

Styrelsens resp. agarnas företrädaransvar för obetalda skatter och avgifter förekommer allt oftare. Det är allt svårare att driva företag på ett ansvarslöst sätt och gå fri från konsekvenserna. Om man är styrelseledamot eller har annan ledande position i ett företag kan innebära företrädaransvar. Ursäkter som sjukdomar, okunnighet, att man inte blandat sig i verksamheten har inte varit befriande från detta ansvar i samtliga fall.

Samtidigt är det oerhört viktigt att ha kunniga och bra redovisnings- och skattekonsulter samt
revisorer. Ju lägre pris på de tjänsterna desto större risk för senare ekonomiska och
rättsliga konsekvenser!

 

Välj medarbetare som är ansvarsfulla, som bryr sig och har flersidiga kunskaper!

 

Vi besitter hög kunskapsnivå i både redovisning och skatter
samt i övriga ekonomiska frågor!

 

Kontakta oss!