Regeringens förslag till åtgärder för ekonomisk stöd till privata personer och företag pga Coronaviruset

Krispaket


Kortidspermittering fr.o.m. 16 mars
Arbetstagaren ska få ut 90% av lönen vid en sådan permittering. Arbetsgivarens lönekostnad uppgår till hälften och staten ska stå för hälften av lönekostnaden.
Syfte med denna åtgärd är att förhindra stora varsel


Sjuklöneansvaret
Staten ska ta över hela sjuklöneansvaret under april och maj. Egenföretagare med aktiebolag omfattas av samma system. Förslaget ska även gälla egenföretagare med F-skatt.
Karensdag slopas (för dag 1-14) samt man får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14 i sjukperioden. Slopandet gäller under en och en halv månad fr.o.m.11 mars och kan förlängas. Arbetsgivaren ska ändå göra karensavdrag.
Försäkringskassan kommer att betala ut en dags sjukpenning direkt till den som är sjuk. Den anställde ska enligt förslaget göra en retroaktiv ansökan till försäkringskassan.
Kravet på läkarintyg från och med åttonde sjukdagen slopas tillfälligt för att avlasta sjukvården.


Anstånd med betalning av skatter
Anståndet med betalning av arbetsgivaravgifter och preliminärskatt omfattar högst tre månaders period. Anståndet gäller moms som betalas månadsvis eller kvartalsvis. Anstånd ska lämnas under högst ett år.
Anstånd gäller även retroaktivt från 1 januari 2020. För betalningar som redan gjorts kan återbetalning ske från Skatteverket.


Skatteverket om anstånd
Skatteverket har i ett pressmeddelande gått ut med riktlinjer för vad som krävs för att få anstånd enligt det nya förslaget.
Bara de företagen med tillfälliga betalningssvårigheter kommer att beviljas anstånd.


Företag som ansöker om anstånd ska kunna visa att betalning kommer att kunna göras när anståndstiden löpt ut. Anstånd kommer troligen inte att beviljas företag med återkommande betalningssvårigheter. Har företag haft underskott på skattekontot flera gånger med väsentliga belopp blir det svårt, nästan omöjligt att få anståndet.
Ansökan om anstånd görs via blanketten ”Ansökan, Anstånd om betalning av skatt pga. tillfälliga betalningssvårigheter”.
I ansökan ska företaget beskriva orsak till tillfälliga betalningssvårigheterna i samband med Corona-krisen. För att få anstånd måste företaget även lämna information om hur betalningsförmågan ser ut när anståndstiden löpt ut. Skatteverket vill försäkra sig så gött det går att skatten kommer att kunna betalas vid anståndstidens utgång.
Om företaget får anstånd beräknas kostnadsränta på anståndsbeloppet under anståndstiden. Räntan motsvarar basräntan på ca 1,25%.


Syfte med åtgärderna
Huvudsyftet är att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning Med företag menas särskilt små och medelstora som ska känna mer trygghet under denna nästan ekonomiskt hopplösa period.
Det kommer att begäras att banker fortsätter att förse företagen med lån så att kreditförsörjningen inte hotas under denna period.
P.g.a. detta har finansinspektionen slopat buffertvärde och med det befriat 45 miljarder kr för utlåning.
Staten beräknas finansiera ovan angivna åtgärder med 500 miljarder kronor.