Vår integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd, exempelvis skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag. Vår integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information.

Vi använder bara personuppgifter bara när det är högst nödvändigt och bara så länge det är behövs för ändamålet.

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster, delar vi dina personuppgifter med företag som är så kallade personuppgiftsbiträden åt oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Vår integritetspolicy beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor på frali@frali.se 

1. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (till exempel IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej.

I GPDR benämns individer vars personuppgifter behandlas för registrerade. Som registrerad har du rätt att

• Veta om vi har personuppgifter om dig, och i så fall vilka.
• Begära rättelse, överföring av uppgifter som du har lämnat till oss eller att vi begränsar behandlingen.
• I vissa fall få dina personuppgifter raderade. Får vi en sådan begäran prövar vi den enligt gällande lagstiftning

2. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Det är Frali Consulting med organisationsnummer 556461-1779 som är personuppgiftsansvarigt för behandling av personuppgifter.

3. Vilka personuppgifter som samlas hos oss

Vi behandlar personuppgifter som framgår från kunder, uppdragstagare samt anställda.

Vi samlar in information om dig som du själv direkt eller indirekt lämnar till oss. Det kan exempelvis vara i samband med en intresseanmälan eller en ansökan, när du ingår ett avtal med oss i samband med att du köper våra tjänster eller i övrigt när vi administrerar ett avtal.

Dessutom kan vi spara information från när du besöker våra webbplatser. Det kan till exempel vara information om vilka sidor du besöker, din geografiska placering och hur länge du stannar på våra webbplatser. För det ändamålet använder vi tredjeparts-cookies.

Det finns olika syften för respektive personkategori när det gäller behandling av personuppgifter. För dig som registrerad ska det framgå tydligt varför vi har dina personuppgifter och även hur länge vi sparar dem. Det krävs stöd i GDPR och Dataskyddslagen för att behandla personuppgifter.

De personuppgifter som vi samlar in om dig som registrerad är för att kunna upprätthålla ett avtal, en överenskommelse eller för att följa lagstiftningen. Vi sparar inte personuppgifter längre än vad som krävs. Nedan beskrivs varför vi har uppgifter för varje personkategori och hur länge vi sparar personuppgifter.

Personuppgiftsbehandling utifrån kundrelationer  

Vi är skyldiga att följa Srf konsulternas stadgar och etiska regler.

Vi erbjuder följande tjänster. För att kunna göra beställningar krävs idag ett konto med personuppgifter gällande följande produkter och tjänster:

• Löneredovisning
• Redovisningspaket
• Övriga lösningar inom ekonomi, skatter och liknande

När du har haft en kundrelation hos oss så behöver vi spara dina uppgifter för att fullfölja avtal. Vi kommer radera uppgifterna två år efter avslutat uppdrag.

Personuppgiftsbehandling utifrån anställda 

Frali Consulting har som arbetsgivare personuppgifter som krävs för att hantera anställningar. För dessa registrerade följer vi riktlinjer som är uppsatta i Srf konsulternas Branschkod.

Personuppgiftsbehandling utifrån blivande kunder och intressenter

Om du visat intresse för våra tjänster via en anmälan, önskemål om att bli registrerad eller att du själv registrerat dig som användare hos oss utan att det blivit inköp av våra tjänster, hanterar vi dina personuppgifter i egenskap av blivande kund. Det gör vi för att kunna erbjuda relevanta tjänster utifrån berättigat intresse. I det fall du inte anlitar oss efter registreringen, sparar vi personuppgifterna i 6 månader efter det att registreringen skedde.

4. Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan, så kallad tredje part. De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

1) Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

2) Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

5. Vi kan komma att dela dina personuppgifter

Personuppgiftsbiträden

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är så kallade personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

• IT-tjänster – företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar
• Marknadsföring – print och distribution, mediebyråer eller reklambyråer

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (till exempel för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet).

Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.

Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

1. Statliga myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter, i de fall vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

2. Banker eller andra företag efter kundens krav. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller detta företags integritetspolicy och personuppgiftshantering.

6. Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Vad har du för rättigheter som registrerad? Rätt till tillgång, så kallade registerutdrag. Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och om du i förekommande fall behöver få djupare insikt kring vilka personuppgifter vi behandlar om just dig, kan du begära att få tillgång till uppgifterna.

Begäran ska ske skriftligen och informationen lämnas i form av ett registerutdrag. Tänk på att i de fall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Tänk på att du som är kan begära ändring av vissa uppgifter genom kontakt med oss.

Rätt till radering

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig i de fallen:

• Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
• Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
• Du invänder mot behandling för direkt marknadsföringsändamål.
• Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
• Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

Tänk också på att vi kan ha rätt att neka din begäran i de fall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftningen, bank- och penningtvättslagstiftningen samt från konsumenträttslagstiftningen.

Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Om den aktuella behandlingen väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter, får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direkt marknadsföringsändamål): Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring.

Rätt till dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig, så kallad dataportabilitet. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

7. Hantering av personnummer

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl.

8. Vad är cookies och hur använder vi det

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På våra webbplatser använder vi följande cookies:

1.Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
2.Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut)..
3.Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).

De cookies vi använder syftar till att förbättra de tjänster vi erbjuder. Några av våra webbtjänster behöver cookies för att fungera korrekt.

9. Du själv kan styra användningen av cookies

Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du själv justerar inställningarna för cookies.

Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, endast acceptera förstapartscookies eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbplats, pts.se.

10. Hur skyddas dina personuppgifter

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

11. Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet

Datainspektionen/ Dataskyddsmyndigheten är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen/ Dataskyddsmyndigheten

12. Hur informeras du om ändringar och uppdateringar i integritetspolicyn

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter eller uppdateringar som inte är av avgörande betydelse för behandlingen, men som kan vara av avgörande betydelse för dig.

Lidija Vukovic
Huvudansvarig för företagets integritetspolicy

Chuang Kansa
Huvudansvarig för drift, datasäkerhet, teknisk support samt IT lösningar

Antonio Vukovic
Huvudansvarig för web säkerhet och underhåll samt marknadsförings lösningar