Regeringens krispaket i samband med corona

Sänkning av arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Arbetsgivaravgifterna kommer att sänkas till 10,21% under perioden 1 mars till 30 juni 2020, Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda på den del av lönen som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Motsvarande lättnad gäller egenavgifter för enskilda näringsidkare.

Viktigt att vänta lämna arbetsgivardeklaration till Skatteverket efter den 6 april 2020 men senast den 14 april. I fall att redan lämnat in deklarationen för mars så kan man begära omprövning efter den 6 april..

Utökat momsstöd till mindre företag

Anstånd med skatteinbetalningar utvidgas. Även moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 ska omfattas av förslaget.

Statlig lånegaranti för små och medelstora företag

Staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till livskraftiga företag som på grund av corona viruset fått ekonomiska svårigheter. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen. Företag kan låna max 75 miljoner kronor (undantagsvis kan beviljas ett högre belopp). Företag kan ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till en bank.

Tillfällig rabatt på hyreskostnader i utsatta branscher

Hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran gäller för perioden 1 april till 30 juni 2020. Minskning av hyreskostnaderna kan ske i hårt drabbade branscher som hotell, restaurang, transporter, sällanköpsvaror, transport etc.

Stödet ska kunna sökas i efterhand. Det är nödvändigt att ta kontakt med sin hyresvärd och skriftligt förklara läget som uppstött p.g.a. coronaviruset.

Hyresvärdar har i detta fall underlag för minskning av hyreskostnaden samt underlag för begäran om ersättning från staten.

Egenföretagare kan få tillbaka preliminärskatten från 2019

Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag kan få tillbaka preliminär F-skatt inbetald under 2019.

Avsättning till periodiseringsfonder utökas

100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster. Det finns inga uppgifter om framtida skattelättnad för avsatta medel i periodiseringsfonder

Syftet med utökad avsättning görs i syfte av likviditetförstärkning i de svåra tiderna.

Förklaringar betr. korttidspermittering

Krisåtgärd går ut på att arbetsgivaren ska få stöd upp till 75% vid arbetsbrist och att den anställde ska behålla ca 92,5% av sin lön. Allt i syfte att anställda skulle behålla sina jobb i väntan på bättre tider.

Stödet kan godkännas för period av sex månader med möjlighet till förläggning i tre månader.

Ansökan kan lämnas från 7 april för permitteringar fr.o.m. 16 mars inom två månader efter utgången av stödmånaden.

Företaget är skyldigt att anmäla om avstämning två veckor innan tredje månaden efter godkännande av stödet. Då gör Tillväxtverket kontroll och beslutar om eventuell förläggning av stödet eller återbetalning av del eller hela bidrag i fall att nivåerna om stödet förändrats under tiden.

Villkor för att arbetsgivaren ska få stöd från Tillväxverket:

Arbetsgivaren fått alvarliga och tillfälliga ekonomiska svårigheter p.g.a. corona viruset.

Arbetsgivaren har vidtagit andra nödvändiga åtgärder men inte kunnat hindra konsekvenserna som säkerligen skulle leda till uppsägning av personalen.

Arbetsgivaren ska obligatoriskt ha ett avtal om korttids permittering. Det är också dags för små företag att upprätta saknade anställningsavtal. Annars blir det tokigt att ha avtal om korttidspermittering när det saknas anställningsavtal.

Skriftligt avtal om korttidspermittering ska tecknas av minst 70% av arbetstagarna.

I avtalet ska anges uppgift om vilken fast procentsats arbetstiden minskas samt storleken i löneminskningen.

Anställda som kan erhålla stödet:

– De som varit anställda i minst tre månader före Tillväxtverkets godkännande ( kallas nedan jämförelsemånad) oavsett om de är tillsvidare-, tidsbegränsade eller subventionerade anställda.(med bidrag). Stödet gäller även uppsagd och varslad personal men inte arbetsbefriade under uppsägningstiden..

– Anställda haft samma eller högre sysselsättningsgrad under jämförelse månaden.

– Ägare till aktiebolag och deras anställda familjemedlemmar.

Lönetak för stödet uppgår till 44 000 kr brutto och gäller uteslutande ordinarie löner, d.v.s. icke övertidsersättningar, provisioner, bonusar etc.

I fall att den anställde varit frånvarande p.g.a. tillfällig permittering, semester, sjukdom, föräldraledighet ska bidraget minskas med andel av frånvaro i ordinarie arbetstid.

 

Anställda som inte kan få stödet:

  • Nyanställda samt de som ökat sin sysselsättningsgrad sedan jämförelsemånaden omfattas inte av stödet.

 

  • Ägare till enskilda firmor och deras familjemedlemmar.

 

 

Beräkningsexempel på stödet

Tre nivåer av löneminskning

Arbetstidsminskning

Löneminskning anställd

Arbetsgivare

Statens stöd

 

 

 

 

 

1

20,0%

4,0%

1,0%

15,0%

2

40,0%

6,0%

4,0%

30,0%

3

60,0%

7,5%

7,5%

45,0%


EX: Lönekostnad 42 974 kr består av: bruttolön 32700, arbetsgivaravgifter 10274

Arbetstidsminskning godkänt från Tillväxtverket 60%

Minskad lön för den anställde: 7,5%*32 700=2 452 kr

Minskade arbetsgivaravgifter: 31,42%*30248=9503,

Total lönekostnad: 30248+9503=39751 istället för 42 974 kr

Tillväxtverkets bidrag: 45%*32 700 + 31,42%*32 700=19 338

Arbetsgivarens totala kostnad:
30 248 kr brutto lön +arbetsgivaravgifter 9508 – 19 338 bidrag= 20 412 kr som är 47,5% av ordinarie lönekostnaden.

 

Avtalsmall om korttidspermittering finns hos mig och kan lämnas till alla som vill begära stödet hos Tillväxtverket.

Vi har avtalsmall för anställning om det behövs.

MYCKET VIKTIGT

Företag som vill ha stödet ska inte göra vinstutdelningar under året.

Man kan förlora rätten till stödet om det blir löneförhöjningar i företaget. Då skickar man fel signaler om att det är ingen brist på jobb och likviditet.

Eftersom regeringens paket går ut på att hjälpa företag med tillfälliga likviditets problem, då kan inte extremt likviditetsstarka bolag få stödet enligt vår uppfattning.

Alla företag som är på obestånd eller har förfallna skatteskulder även de som är skyldiga att upprätta kontrollbalansräkning (förbrukat mer än halva aktiekapital) eller de som är under företagsrekonstruktion kan inte få stödet. I de fall har likviditetsproblem funnits innan denna kris.

Föreslår att alla likvidationspliktiga bolag upprättar kontrollbalansräkning snarast. Det är förståndigt med tanke på att statens åtgärder riktar sig mot bolag med tillfälliga likviditetsproblem orsakade av corona viruset.

Ersättning för hyresrabatt gäller inte om företag hyr arbetsgivarens eller närståendes egendom. Någon hyreshöjning under kristiden för att få högre hyresrabatt är inte aktuell heller.

Slutsatsen

All denna text går ut på att hindra företag att göra fel steg som skulle leda till förlust av rätten till lättnader som erbjudits från regeringen.

Har ni utterliggare frågor är ni välkomna att kontakta oss!

Texten för inte vidarebefordras utan Frali Consulting tillåtelse!