Skatteförfarandelagen

 

En ny lag, Skatteförfarandelagen (2011:1244), har trätt i kraft den 1 januari 2012. Även en ny
förordning, Skatteförfarandeförordningen (2011:1261), har trätt i kraft vid årsskiftet
Huvudsaklig nyhet är att företag som har brutet räkenskapsår betalar debiterad preliminärskatt
i anslutning till räkenskapsåret ( tidigare var det i anslutning till kalenderåret ).
Nya regler i denna lag, beskrivs i korthet:

 

Moms

Fysiska och juridiska personer har fortfarande möjlighet att redovisa helårsmoms om
årlig omsättning inte överstiger 1 miljon kronor.
Helårsmomsen redovisas inte längre i inkomstdeklaration. Istället ska
en årlig momsdeklaration upprättas senast ca den 26 februari d.v.s. ca 57 dagar
efter beskattningsårets utgång. Första praktiska tillämpningen sker 2014-02-26
för räkenskapsår 2013.
Med beskattningsåret räknas räkenskapsåret för juridiska personer samt kalenderåret
för fysiska personer.

 

Denna lagändring skapar stora problem för redovisningsbyråer p.g.a. väldigt kort tid
står till forfogande för återstående redovisning och avstämning av årlig redovisning.
Därför är det mycket viktigt att lämna dokumentation löpande under året till sin redovisningsansvarige.
Detta är också bokföringslagens krav som säger att transaktioner ska bokföras inom skälig tid.
Observera att samma gäller även för klienter som har brutet räkenskapsår.
Helårs momsdeklaration ska lämnas enligt nedan;

 

 

Beskattningsårets utgång Årlig skattedeklaration senast
31-dec-13 26-feb-14
30-apr-14 26-jun-14
30-jun-14 26-aug-14
31-aug-14 26-okt-14

 

 

F-skattsedel

Fakturor ska innehålla uppgift om F-skatt.  Texten på fakturorna ska ändras till:
“Godkänd för F-skatt”. Alla ombeds ändra denna text i  kundfakturorna.

 

                Slutligt datum för inlämnande av skattedeklaration

Inkomstdeklaration ska lämnas senast sex månader efter beskattningsårets utgång.
Elektroniska deklarationer ska lämnas senast sju månader efter bokslutsdatum.

 

                Fyllnadsinbetalning

Fyllnadsinbetalning som är högre än 30 000 kr ska ske senast den femtonde i andra
månaden efter beskattningsårets utgång. Skatteränta på förseningar uppgår till
1,25% för nästkommande år som är väldigt lågt.
Observera att beskattningsårets utgång jämställs med bokslutsdatum i denna lag.

 

                Slutlig betalning utan räntekostnad

Slutbetalning utan räntekonsekvens ska ske  den tredje i månaden fem månader
efter beskattningsårets utgång.

 

                Slutskattesedel och förfallen skattebetalning

Slutskattesedel levereras runt den femtonde i tolfte månaden efter beskattningsårets utgång.
Slutlig betalning ska ske ca nittio dagar efter inkommen slutskattsedel.

Härmed visas exempel:

 

 

Beskattningsåret Inkomstdeklaration senast efter Inkomstdeklaration senast efter Fyllnadsinbeta-lning Slutlig betalning Slutskatte-besked
Ej elektroniskt Elektroniskt
Räkenskapsårets utgång 6 månader 7 månader Den 15 i andra månaden Den 3 efter fem månader Ca den 12 i tolfte månaden
31-dec-13 30-jun-14 30-jul-14 15-feb-14 03-maj-14 12-dec-14
30-apr-14 30-okt-14 30-nov-14 15-jun-14 03-sep-14 12-apr-15

 

 

Förändringarna påverkar alla juridiska personer som har brutet räkenskapsår.
Bolagsstyrelserna ska se till att dokumentationsflöde till redovisningsbyrå sker i tid!
Avräkning av preliminär F-skatt i slutskattsedel
Enligt tidigare lagbestämmelser har all inbetald F-skatt avs. kalenderåret
( oavsett bokslutsdatum under detta år ), dragits av från slutliga skatten.

 

Så är det inte längre.
Bara inbetald/beslutad preliminär F-skatt t.o.m. månad efter bokslutsdatum dras av
i slutskattsedeln enligt nedan:

 

 

Beskattningsåretsutgång Betalnings-     period för  F-skatt Antal inbetalningar som dras av från slutliga skatten Antal inbetalningar enligt tidigare bestämmelser F-skatt inbetalningar som ej dras av i detta tax. år

30.tra.12

12 februari 12 – 12 maj 12 4 stycken inbetalningar 12 stycken inbetalningar 8 stycken

30.lip.12

12 februari 12 – 12 juli 12 6 stycken inbetalningar 12 stycken inbetalningar 6 stycken

31.kol.12

12 februari 12 – 12 september 12 8 stycken inbetalningar 12 stycken inbetalningar 4 stycken

31.pro.12

12 februari 12 – 17 jan 13. 12 stycken inbetalningar 12 stycken inbetalningar 0 stycken

 

 

Inkomstår 2012 är ett övergångsår enligt Lagen och konsekvenserna av lagändringen
är stora. Detta framgår tydligt från tabellen ovan.

 

Alla företag som har hög kvarskatt att betala, kan göra fyllnadsinbetalning innan den
2013-02-15 för att undvika skatteräntan.
Företag med stor kvarskatt bör tänka på att säkra likvida medel i tid och på så sätt
undvika betalningssvårigheter.

 

Efter övergångsåret kommer allt detta fungera som vanligt och som tabellen visar.

 

 

Beskattningsåretsutgång Period för inbet. F-skatt Antal inbetalningar som dras av från slutliga skatten Antal inbetalningar enligt tidigare bestämmelser Antal F-skatt inbetalningar till nästa räkenskapsår
30-apr-13 12 juni 12 – 12 maj 13 4 stycken inbetalningar 12 stycken inbetalningar 0
30-jun-13 12 augusti 12 – 12 juli 13 6 stycken inbetalningar 12 stycken inbetalningar 0
30-aug-13 12 oktober 12 – 12 september 13 9 stycken inbetalningar 12 stycken inbetalningar 0
31-dec-13 12 februari 12 – 17 januari 2013 12 stycken inbetalningar 13 stycken inbetalningar 0

 

 

Det är viktigt att komma ihåg att slutlig skatt består av inkomstskatt på beskattningsbara vinster,
samt löneskatt på pensioner, fastighetsavgift och avkastningskatt.

 

Som det framgår från tabellen, kommer lagändring att  värst drabba de som har högst skatt för taxeringsår
2013 och bokslutsdatum tidigast, d.v.s. t.o.m. april 2012 p.g.a. lägsta antal debiteringar av F-skatt.
Tabellen nedan visar finansiella effekter i samband med lagändringen:

 

 

Beskattningsåretsutgång 30 april 12 Summa alla skatter i S-sedel Månatlig F-skatt Period för inbet. F-skatt Antal inbetalningar som dras av Debiterings-belopp Kvarskatt
Gamla regler

150.000

10.000

12 februari 12 – 17 januari 12

12

120.000

30.000

Nya regler

150.000

10.000

12 februari –12 maj 2012

4

40.000

110.000

 

 

Debiteringsdifferens avräknas i nästa beskattningsår.
Skatteverket kommer att få sina skatteinkomster i snabbare takt för inkomstår 2012 än enligt tidigare bestämmelser.

 

Observera att företag kan välja bokslutsdatum i slutet av varje månad men har fyra godkända beskattningsår:

 

 

Godkänt beskattningsår Betalningsperiod Inkomst- deklaration senast den Inkomst- deklaration elektroniskt senast den
Räk.år med bokslutsdatum fr.o.m. 1 januari 13t.o.m. 30 april 13 1 maj 12 – 30 april 13 12 juni 12 – 12 maj 13 01-nov-13 02-dec-13
Räk.år med bokslutsdatum 30 maj 13 t.o.m. 30 juni 13 1 juli 12 – 30 juni 13 17 augusti 12 – 12 juli 13 16-dec-13 15-jan-14
Räk.år med bokslutsdatum 31 juli t.o.m. 31 augusti 13 1sept 12 – 31 augusti 13 12 oktober 12 – 12 september 13 03-mar-14 01-apr-14
Räk.år med bokslutsdatum 30 sept. t.o.m. 31 december 13 1 januari 13 – 31 december 13 12 februari 12 – 17 januari 13 01-jul-14 01-aug-14

 

 

Detta är mycket viktiga nyheter!

 

Välkomna att ringa och ställa frågor i fall att ni undrar över något!