Skatteplanering för inkomstår 2021

Vinstutdelning under 2021
Maximala vinstutdelningar räknas efter två metoder, förenklings- och huvudregeln/lönesummeregeln.
Alla bolag som haft ersättning för korttidspermitteringar borde inte ha utdelning i minst sex månader efter beslutad månad p.g.a. klart uttalade villkor från staten för kortidspermitteringsersättningar och omställningsstöd. Om utdelning ändå sker är de företag återbetalningsskyldiga.

 

Utdelningsbelopp under förutsättning att man äger samtliga aktier i bolaget
Maximalt belopp enligt förenklingsregeln för beskattningsår 2021 uppgår till 183 700 tkr.

Minimi belopp som gäller vid lönesummeregeln för samma beskattningsår är:

a) 654 720 kr schablonbelopp eller
b) 430 737 kr plus 5% av alla sammanlagda löner i bolaget utbetalda året innan, d.v.s. 2021 beskattningsår.

I bruttolöner enligt lönesummeregeln ingår även lönerna i dotterbolag (när äganderätt är mer än 50%). Lägre äganderätt än 50% avser intressebolag och lönerna i de bolagen ingår inte i beräkning enligt lönesummeregeln.

Från bruttolönerna ska alltid avräknas lönebidrag samt övriga statliga stöd beslutade under detta år. Detta gäller även ersättningar för korttidspermitteringar.
Har bolaget fått ersättning för sjuklönekostnader ska detta belopp ex. den del som avser arbetsgivaravgifter dras av underlag för beräkning enligt lönesummeregeln.

Eventuella rättelser av bruttolöner efter årets slut får inte räknas med enligt denna regeln.
Observera att ökning av ägarens lön leder till ökning av sammanlagda bruttolöner, detta höjer risken
för felberäkning.
Löneförmåner ingår inte i underlaget förutom i fall att man omvandlar dem till kontantlön.

Vi föreslår att kontakta oss, då kan vi genom simulering av era preliminära lönesiffror, granska era beräkningar innan årets slut annars blir det för sent att göra ändringar i efterhand.
Säkraste är därför att använda sig av schablonbelopp, se ovan punkt a).

Förenklingsregeln får utnyttjas bara en gång, d.v.s. i ett bolag under ett och samma år. Lönesummeregeln får utnyttjas i hur många företag som helst.

Huvudregeln för de som inte uppfyllt krav enligt lönesummeregeln
Utdelningsrätt i bolag som inte har rätt till varken förenklings- eller lönesummeregeln
har rätt till utdelning som räknas enligt följande:
Anskaffningsvärde på aktierna multipliceras med ca 9%. Detta gäller väldigt små utdelningsbelopp.

Observera att rätt till sparade utdelningar ackumuleras så länge de inte utnyttjas och att beloppet växer varje år med ca 3%.
En del ägare i fåmansföretag har missat upprätta K-10 blanketter men det går att gå tillbaka i tiden och räkna om utdelningsbelopp även från år 1991.

Minimi äganderätts krav för utdelning
Rätt till utdelning har alla personer med äganderätt fr.o.m. 4% av sammanlagda AB-s aktier i motsvarande mån.

 

Delvis äganderätt
Om man äger bara andel av alla aktier, utdelningsbelopp enligt båda metoder räknas efter procentandelen av sammanlagda äganderätten.

 

Övriga villkor vid beslut om utdelning
Utdelning får bestämmas bara i fall att det finns gått om fritt eget kapital att dela ut, att likviditet i bolaget inte väsentligt försämras eller att bolaget inte är existenshotad (konkurs, likvidation).
Det är oerhört viktigt att tänka långsiktigt när det gäller skatteplanering ang. utdelningarna.
I fall att andelar i bolaget säljs eller likvideras med vinst, beskattas hela reavinsten ex sparade ej utnyttjade utdelningar som lön (progressiv beskattning upp till 65% av vinsten).
Observera att om bolaget går i konkurs, ska utdelning som skett under senaste två åren lämnas tillbaka till företaget.

 

Övriga viktiga nyheter 2021

 

Skattefria gåvor
Corona gåva 21 uppgår till 2000 kr inkl. moms
Julgåvan höjs till 500 kr inkl. moms.
Vi kan höras vid om ni vill veta mer om övriga gåvor som gäller för nuvarande år.
Viktigt att tillämpa regler om gåvor på rätt sätt eftersom fel kan leda till förmånsbeskattning av anställda.

 

Skattereduktioner
Skatteverket införde 14 olika skattereduktioner som gynnar företag som är ovanligt många i jämförelse med tidigare år.

 

RUT Avdrag
Utvidgas till 75 000 kr/år från 1 januari 2021 samt omfattar fler tjänster än tidigare år.

 

Reparationsarbete
Lyfts ut ur RUT -reglerna och uppgår till max 10 000 kr årligen från 1 januari 2022.

 

Inventarieköp
3,9% av anskaffningsvärdet av dem som levereras under 2021 och finns kvar under hela 2022.

 

Förslag under utredning:

 

Skattefri uthyrning av personliga tillgångar
Max 20 000 kr per år skattefritt. Eventuellt överstigande belopp beskattas i kapital.

 

Skattefri förmån av cykel för privat bruk
Gäller fr.o.m. 1 januari 2022.

 

Skattefria resor, logi och traktamente
För uppdrag kortare än en månad, distans minst 5 mil från bostaden.
Gäller från 1 januari 2022

 

Skattereduktion för grön teknik
15% för solceller
50% av installation av lagring av el etc.
Får ej kombineras med ROT avdrag.
Vi kan så klart hjälpa till och meddela om övriga skattereduktioner för alla våra klienter som visar intresse om det.

 

Redovisningsbranschen och penningtvätt
Olyckligtvis kan vem som helst kalla sig för redovisningskonsult eftersom denna titeln är inte skyddad enligt lagen. Det förekommer att redovisningskonsulter saknar grundkunskaper på flera viktiga områden som t.ex penningtvätt. Detta leder till skada för klienten och samhället.
Därför är det viktigt att ha ”konsultstämpel” på kvalitet genom att välja seriösa redovisningskonsulter, främst dem med auktorisation. Auktoriserade konsulter har ansvarsförsäkringar och deras kunskaper granskas var tredje år av egen branschorganisation.
De konsulterna som inte klarar av kvalitetskontroll, inte har minst 60 timmars utbildning under perioden eller inte betalar försäkringarna förlorar sin auktorisation.

 

Detta är extra säkerhet och trygghet för våra klienter!