Traktamente inom byggbranschen

Traktamente inom bygg- och anläggningsbransch

 

Tillfälligt arbete

För att avdrag för ökade levnadskostnader vid arbete på annan ort än bostadsorten
överhuvudtaget ska komma i fråga krävs att
–    övernattning har skett på arbetsorten, och att
–    avståndet mellan bostadsorten och arbetsorten är längre än 50 kilometer närmaste färdväg.
Om förutsättningarna ovan är uppfyllda kan avdrag medges i följande situationer
–    arbetet avser endast en kortare tid,
–    arbetet visserligen  inte är kortvarigt men tidsbegränsat till sin natur
eller sådant att en fast anknytning till bostadsorten krävs,
–    arbetet ska bedrivas på flera olika platser, eller
–    det av annan anledning inte skäligen kan ifrågasättas att flyttning bör ske till arbetsorten.
Dessa kriterier gäller även i de fall en tjänsteresa varit förlagd
till en och samma ort under en längre tid än tre månader.
Då bedöms rätten till avdrag och beräknas detta enligt bestämmelserna om tillfälligt arbete.

Arbetet avser endast en kortare tid

Enligt ett förarbetsuttalande kan ett arbete som varar längre tid
än två år vanligen inte ses som kortvarigt (prop. 1998/99:83 s. 18-19).
Någon definitiv tvåårsgräns finns inte varför uttalandet får ses som en riktlinje.

Arbetet är tidsbegränsat till sin natur eller sådant att
en fast anknytning till bostadsorten krävs

Som exempel kan vidare nämnas tidsbegränsade projektarbeten eller
objektsanställningar där det står helt klart att den anställde ska återvända hem
när arbetet är avslutat. Byggnads- och anläggningsarbetare tillhör en sådan kategori av arbetstagare vars speciella arbetsförhållanden medför att arbetet ofta kan betraktas som tidsberänsat till sin natur.

Arbetet ska bedrivas på flera olika platser

Här kan det vara fråga om personer som har flera anställningar
eller anställda med flera arbetsplatser – samtidigt eller i följd.

Avdragets beräkning vid tillfälligt arbete i Sverige

Avdrag för måltider och småutgifter

När en resa varit förlagd till samma ort under mer än tre månader
kan avdrag för ökade levnadskostnader endast medges
för hel dag (12 kap. 21 § IL). Avdrag medges däremot inte för halv dag.
De definitioner på  hel och halv dag som finns i 12 kap. 10 § IL är tillämpliga
även vid tjänsteresor som pågår längre tid än tre månader.
För avdragsrätt för ökade levnadskostnader efter tre månader krävs att
bortovaron under hemresedagar sträcker sig längre än till  kl. 19.00 en hemresedag.
På motsvarande sätt krävs att återresan till förrättningsorten
påbörjas före kl. 12.00 återresedagen ( RÅ 2006 ref. 59).